Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

25.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Capellan kortteli, urakka 2, muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2016-012184 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään Capellan korttelin urakka 2:n lisä- ja muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 22.11.2016 § 448 ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 29.6.2017 § 11 tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 485 000 euroa eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 6 105 000 euroa.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisemmat päätökset

Yleisten töiden lautakunta päätti 22.11.2016 § 448 oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Capellan kortteli, urakka 2:n rakennustöistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Graniittirakennus Kallio Oy:n kanssa 11 228 000 euron arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 1 120 000 euroa.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 29.6.2017 § 11 oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään Capellan kortteli, urakka 2:n muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 22.11.2016 § 448 tekemän päätöksen lisäksi arvonlisäverottomana 4 500 000 euroa eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 5 620 000 euroa.

Perustelut

Urakka on pilaantuneiden maiden käsittelyn, rakennusjätettä sisältävän pilaantumattoman maan käsittelyn ja paalutuksien osalta sidottu rakennuttajan ilmoittamiin määriin kokonaishintaan sisältyvinä. Nämä määrät on suunnittelukonsulttiryhmä määritellyt tehtyjen maaperätutkimuksien pohjalta. Urakkasopimuksen mukaisesti urakoitsija joko hyvittää tai veloittaa määrämuutoksen sopimuksen kilpailutetuilla yksikköhinnoilla.

Urakka on vastaanotettu 3.1.2018 ja loppuselvityksen tekeminen urakoitsijan kanssa on aloitettu. Urakan sidottujen määrien lopulliset toteutuneet suoritemäärät ovat nyt tiedossa ja ne on määrien valvontaa tekevien konsulttien toimesta tarkastettu. Kesäkuussa 2017 tehty ennuste pilaantuneiden maiden käsittelyn, rakennusjätettä sisältävän pilaantumattoman maan käsittelyn ja paalutuksien osalta piti kokonaisuudessaan varsin hyvin paikkansa. Sen sijaan pilaantuneiden maiden kuljetuksen ”tonnikilometri” suoritemäärä ylittyi noin 53 % saaden aikaan noin 605 000 euron lisäkustannuksen. Suoritteen kasvu johtui pääsääntöisesti käsiteltävien maiden määrän lisääntymisestä.

Urakkatarjouspyynnön mukainen kustannusarvio oli 16,1 milj. euroa. Päätösesityksen mukaisella lisäyksellä vastaavavaksi kokonaiskustannukseksi muodostuu 16,2 milj. euroa. Suoritemäärien kasvun vuoksi kustannusarviot eivät enää ole keskenään vertailukelpoisia.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennuttaminen -palvelu

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennuttaminen Rakennuttamispäällikkö 11.01.2018 § 2

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennuttaminen Infrayksikkö 1 Yksikön päällikkö 05.01.2018 § 9

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennuttaminen Infrayksikkö 1 Yksikön päällikkö 23.11.2017 § 106

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennuttaminen Infrayksikkö 1 Yksikön päällikkö 12.10.2017 § 77

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennuttaminen Infrayksikkö 1 Yksikön päällikkö 26.09.2017 § 61

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennuttaminen Infrayksikkö 1 Yksikön päällikkö 15.09.2017 § 56

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 19.07.2017 § 32

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.06.2017 § 11

Yleisten töiden lautakunta 22.11.2016 § 448

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566