Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

25.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Vuosaaren lukion elinkaarihanke, hankkeen jatkovalmistelu

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Päätös

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä, että rakennetun omaisuuden hallintapalvelu toteuttaa Vuosaaren uuden lukion hankkeen jatkovalmistelun elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvottelumenettelyllä yhteistyössä rakennuttaminen-palvelun ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Lisäksi jaosto edellyttää, että

1. Tarjousvertailussa hyväksytyn tarjouksen jättäneille ei makseta tarjouspalkkioita enempää kuin vastaavassa arkkitehtikilpailussa on tapana.

2. Jatkovalmistelussa lähdetään siitä, että kilpailullisella neuvottelumenettelyssä elinkaarimallin pitää turvata koulurakennuksen käyttö vähintään 70 vuoden ajan, kuten kaupungin oman koulurakentamisen suunnittelussakin ja elinkaarihankkeen pitää olla kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen verrattuna kaupungin omaan rakentamiseen. Prosessin edetessä arvioidaan elinkaarimallin järkevyyttä tästä näkökulmasta suhteessa omaan rakentamiseen

3. Jatkovalmistelun pohjana on koulurakennuksen käyttöikänä vähintään 70 vuotta, vaikka elinkaarimallia sovellettaisiinkin vain 20 vuotta. Elinkaarihankkeen pitää olla kokonaistaloudellisesti tarkoituksen mukainen verrattuna kaupungin omaan rakentamiseen. Prosessin edetessä arvioidaan elinkaarimallin järkevyyttä tästä näkökulmasta suhteessa omaan rakentamiseen.

4. Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että  koulurakennukseen tulee riittävät omat liikuntatilat, vaikka ulkopuolisia tiloja myös käytettäisiin.

Sirkku Ingervon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Sirkku Ingervo jätti vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuosaaren lukio, elinkaarihanke

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Vuosaaren lukion tarve perustuu lukioverkkoselvitykseen, jonka mukaan lukioikäisten määrä kasvaa alueella lähivuosina. Uuden Vuosaaren korvaavan lukion oppilasmäärä lisääntyy noin neljälläsadalla.

Vuosaaren lukion elinkaarihanke nivoutuu koko Vuosaaren keskusta-alueen kehittämiseen. Vanha lukio on huonokuntoinen ja sen tilalle on suunniteltu uutta asuinrakentamista. Uusi lukio sijoittuu metroaseman ja urheilutalon välissä olevalle tyhjälle tontille hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen äärelle.

Helsingin kaupungin vuosien 2017 - 2021 kaupunkistrategian mukaisesti Vuosaaren lukiohankkeessa toteutetaan korkeatasoista arkkitehtuuria ja rakentamisen korkea laatu luo kaupunginosalle vahvaa identiteettiä ja imagoa. Kiinteistöstrategian tavoitteena on kiinteistökannan laadun parantaminen, laaturiskien hallinnan parantaminen mm. elinkaarimallilla, sisäilmaongelmien vähentäminen ja tilatehokkuuden edistäminen. Vuosaaren lukio on Helsingin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke.

Esittelijän perustelut

Nykyinen koulurakennus on huonokuntoinen eikä vastaa uuden opetussuunnitelman mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Vuosaaren lukio tarvitsee lisätilaa, koska sen oppilasmäärä nousee viidestäsadasta yhdeksäänsataan. Rakennuksesta luopuminen nivoutuu myös laajempaan koko Vuosaaren keskusta-alueen kehittämiseen. Tontilla on menossa parhaillaan kaavamuutos, jota kehitetään hankkeen mukana ja joka valmistuu vuoden 2018 lopulla.

Uusi lukiorakennus sijoittuu keskeiselle paikalle metroaseman ja urheilutalon välissä olevalle tyhjälle tontille. Sisäänkäyntitaso tehdään kansirakenteena, jonka yhteydessä ratkaistaan mm. huoltoyhteys urheilutalolle. Sisäänkäyntitaso on osittain myös kaupunkilaisille avointa tilaa, jolla saadaan elävyyttä sekä rakennukseen että koko keskusta-alueelle. Koulussa on kuntalaisille iltakäyttömahdollisuus.

Elinkaarimallissa lukio on kaupungin omistuksessa, mutta palveluntuottaja suunnittelee ja rakentaa sen ja vastaa siitä seuraavat 20 vuotta. Vastuu kattaa kaiken kiinteistön hoitoon, teknisiin järjestelmiin, ulkoalueiden hoitoon, siivoukseen ja sisäilmaongelmiin liittyen. Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa kohteeseen ratkaisuja, joiden avulla taataan kohteen käytettävyys asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Näin toteutetaan kustannustehokas ratkaisu. Tavoitteena on elinkaarikestävyys myös palvelujakson päätyttyä.

Helsingin ensimmäisenä elinkaarihankkeena ja pitkästä aikaa toteutettavana uutena lukiona etsitään elinkaarihankkeen osana toteutettavalla suunnittelukilpailulla ratkaisua, jossa toiminnallisilla ominaisuuksilla, kaupunkikuvallisilla arvoilla ja arkkitehtuurilla on korkea painoarvo. Uuteen lukiorakennukseen toteutetaan uuden opetussuunnitelman ja avoimen oppimisympäristön mukaiset tilat.

Hankinnasta päättäminen

Toteuttajan valinta tapahtuu hankintalain mukaisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kiinnostuneet palveluntuottajat jättävät tilaajalle osallistumishakemukset, joiden perusteella valitaan 3 - 5 tarjoajaa neuvottelumenettelyn piiriin. Päätöksen neuvottelumenettelyyn kutsuttavien valinnasta tekee rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö. Neuvottelumenettelyyn kutsutut osallistuvat suunnittelukilpailuun, jossa suunnitelmia kehitetään suunnittelunohjaustilaisuuksissa annetun palautteen mukaan.

Tarjousvertailussa hyväksytyn tarjouksen jättäneille tarjoajille maksetaan yhteensä enintään 200 000 euron (alv. 0 %) palkkio, joka jaetaan tasan palkkionsaajien kesken, kuitenkin enintään 50 000 euroa (alv. 0 %) yhtä tarjoajaa kohden. Tarjouspalkkiota ei makseta tarjouskilpailun voittaneelle tarjoajalle. Kokonaistaloudellisesti edullisin ehdokas valitaan palveluntuottajaksi. Päätöksen hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen valittavasta palveluntuottajasta tekee rakennusten ja yleisten alueiden jaosto.

Rakennetun omaisuuden hallinta valmistelee hanketta yhdessä maankäytön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Hankkeen valmistelun aikana tehdään yhteistyötä mm. tonttiosaston, kaupunginkanslian ja urheilutalosäätiön kanssa. Kehitys- ja suunnitteluvaiheen tuloksena laaditaan lukion hankesuunnitelma, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto. Valittu palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa hankkeen yhteistoiminnassa tilaajan kanssa.

Hankkeen laajuus, aikataulu ja rahoitus

Hankkeen tilaohjelma on noin 5000 hym², noin 9000 kem². Lukion tuleva opiskelijamäärä on 900.

Hankkeen rakentamisaika on alustavasti 6/2020 - 6/2022, mutta tavoitteena on valmistumisen aikaistaminen kesään 2021.

Hankkeelle on varattu alustavasti 26 miljoona euroa vuoden 2018 talousarvio-ohjelmassa.

Lopuksi

Vuosaaren lukion elinkaarihankkeesta on järjestetty markkinainfotilaisuus sekä kahdenkeskisiä tapaamisia potentiaalisten palveluntuottajien kanssa. Alustava hankekuvaus 12/2017 on oheismateriaalina.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuosaaren lukio, elinkaarihanke

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Rya/Roha

Kasko

Rya/Rakennuttaminen

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 11.01.2018 § 6

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.01.2018 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtaja Rautavan ehdotuksesta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566