Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

25.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Lasitustöiden laskutyöperusteet, puitesopimus 2015 - 2017, 2. optiovuoden käyttöönotto

HEL 2014-013218 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti käyttää kiinteistölautakunnan päätöksen 22.1.2015 § 27 (HEL 2014-013218) ja 26.2.2015 päivätyn sopimuksen mukaista option käyttöönotto-oikeuttaan ja oikeuttaa teknisen johtajan jatkamaan lasitustöiden hankintaa koskevaa puitesopimusta entisin ehdoin yhden (1) vuoden ajan 1.4.2018 - 31.3.2019 seuraavien yritysten kanssa:

Lasitusliike Kivijärvi Oy
Helsingin Lasipaja Oy
Itä-Helsingin Lasi Oy
Alt-Lasi Oy
Lasitusliike Tuhat Ikkunaa Oy
Helsingin Lasimarkkinointi Oy.

Alkuperäinen sopimus oli voimassa 31.3.2017 asti. Sopimuksessa on optiomahdollisuus, jolla sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan. Tilakeskuksen päällikkö käytti kiinteistölautakunnan päätöksen 22.1.2015 § 27 (HEL 2014-013218) mukaista option käyttöönotto-oikeuttaan ja jatkoi 26.1.2017 tekemällään päätöksellä 6 § alkuperäistä sopimusta alkuperäisin sopimusehdoin kaikkien alkuperäisten sopimustoimittajien kanssa yhdellä vuodella ajalle 1.4.2017 - 31.3.2018.

Sopimuksen enimmäiskesto on enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1.

Kaupunkiympäristön toimialan nimiin siirtyneeseen puitesopimukseen perustuvien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana yhteensä 4 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta, 1+1.

Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukainen.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi

Maarit Johansson, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43148

maarit.johansson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Puitesopimustoimittajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus kilpailutti hankintarenkaana Staran ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen kanssa lasitustöiden laskutyöperusteita koskevan puitejärjestelyn vuodenvaihteessa 2014 - 2015. Hankintarenkaan kaikki osapuolet tekivät hankinnasta omat hankintapäätökset ja sopimuskumppanien kanssa omat sopimukset.

Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin olevan 5 550 000 euroa, joista kaupunkiympäristön toimialan nimiin siirtyneeseen puitesopimukseen perustuvien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana yhteensä 4 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta, 1+1.

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus on solminut 26.2.2015 päivätyt määräaikaiset lasitustöiden laskutyöperusteita koskevat puitesopimukset Lasitusliike Kivijärvi Oy:n, Helsingin Lasipaja Oy:n, Itä-Helsingin Lasi Oy:n, Alt-Lasi Oy:n, Lasitusliike Tuhat Ikkunaa Oy:n ja Helsingin Lasimarkkinointi Oy:n kanssa.

Helsingin kaupunki uudisti 1.6.2017 johtamisjärjestelmäänsä sekä organisaatiotaan. Uudistuksessa nykyisestä virastorakenteesta luovuttiin ja virastoja yhdistettiin laajemmiksi toimialoiksi. Tämä puitejärjestely siirtyi kaupunkiympäristön toimialan käyttöön.

Alkuperäinen sopimus oli voimassa 31.3.2017 asti. Alkuperäistä sopimusta on jatkettu yhdellä optiovuodella ja se on voimassa 31.3.2018 saakka. Sopimuksessa on kahden (2) vuoden optiomahdollisuus yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen enimmäiskesto on enintään neljä (4) vuotta, 2+1+1. Tilaajan on sopimuksen mukaan ilmoitettava optio-oikeuden käyttämisestä kaksi (2) kuukautta ennen varsinaisen sopimuksen päättymistä. Puitesopimus on toiminut hyvin, joten on kokonaistaloudellisesti edullisinta jatkaa sopimusta ottamalla 2. optiovuosi käyttöön.

Sopimuksen mukaan sopimustoimittajan ei ole mahdollista esittää tilaajalle sopimushinnan tarkistusehdotusta 2. optiokaudelle, joten sopimuksia jatketaan samoilla kiinteistölautakunnan päätöksen 22.1.2015 § 27 (HEL 2014-013218) ja 26.2.2015 päivätyn sopimuksen mukaisilla sopimusehdoilla ja hinnoilla.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi

Maarit Johansson, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43148

maarit.johansson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Puitesopimustoimittajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö 26.01.2017 § 6

Rakentamispalvelu (Stara) Toimitusjohtaja 21.12.2016 § 54

Rakentamispalvelu (Stara) Toimitusjohtaja 12.11.2015 § 70

Rakentamispalvelu (Stara) Toimitusjohtaja 07.05.2015 § 40

Teknisen palvelun lautakunta 19.03.2015 § 73

Kiinteistölautakunta 22.01.2015 § 27

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566