Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

24.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Osoitteessa Heikkiläntie 2 sijaitsevan toimistotilan vuokraaminen Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön

HEL 2017-007749 T 10 01 04

Päätös

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti vuokrata Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:ltä osoitteessa Heikkiläntie 2 sijaitsevasta liike-/toimistotalosta yhteensä 783,5 m²:n suuruiset tilat 10 185,50 euroa/kk (13,00 euroa/m²/kk) lisättynä arvonlisäverolla suuruisesta vuokrasta tilojen korjaus- ja muutostöiden valmistuttua arvio 1.9.2017 lukien toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajoin, ensimmäisen mahdollisen irtisanomispäivän ollessa 1.1.2019 ja muuten liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin.

Lisäksi rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti vuokrata näin vuokratut tilat sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön edellä mainitun vuokrasopimuksen mukaisilla sopimusehdoilla ja kulloinkin tiloista maksettavan vuokran suuruisella vuokralla lisättynä kaupunkiympäristön toimialan hallintokululla 0,50 euroa/m²/kk.

Edelleen rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan edellä mainitut vuokrasopimukset sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi

Liitteet

1

Heikkiläntie 2_vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokranantaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Sosiaali- ja terveys toimiala

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lauttasaaren kotihoidon lähipalvelualue Lauttasaari 1 on toiminut 292 m²:n suuruisessa ulkopuolisessa vuokratilassa osoitteessa Gyldénintie 7. Vuokranantaja irtisanoi tilojen vuokrasopimuksen päättymään 31.5.2017 kiinteistössä alkavan putkiremontin vuoksi.

Lauttasaaren kotihoidon lähipalvelualueet Lauttasaari 2 ja 3 toimivat 334 m²:n suuruisissa Lauttasaaren terveyskeskuksen tiloissa osoitteessa Taivaanvuohentie 6. Terveyskeskuksen yhteydessä on myös muita sosiaali- ja terveystoimialan toimintoja, kuten yleislääkäri sekä äitiys- ja lastenneuvola, jotka kärsivät tilan ahtaudesta ja tarvitsevat lisää tilaa.

Lauttasaaren kotihoidon lähipalvelualueiden Lauttasaari 1, 2 ja 3 sijoittaminen yhteisiin tiloihin helpottaa yksiköiden välistä yhteistyötä, henkilöstön joustavaa siirtymistä asiakastarpeiden mukaisesti yksiköiden välillä, työskentelyn tehostamista sekä yksiköiden yhdenmukaisen toiminnan tehokkaampaa kehittämistä ja johtamista.

Gyldénintie 7:stä siirrettävien toimintojen tarvitsemien tilojen tarvekuvaus on hyväksytty sosiaali- ja terveysviraston tilahankeryhmässä 25.10.2016 ja virasto on 16.11.2016 päivätyllä kirjeellä lähettänyt tarvekuvauksen tilatarpeesta. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto on päivittänyt tilatarvetta 28.4.2017 päivätyllä tarvekuvauksella. Tilatarve on yhteensä noin 760 m².

Sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidon Lauttasaari 1, 2 ja 3 lähipalvelualueille ei ole löytynyt kooltaan eikä sijainniltaan sopivaa tilaa kaupungin omasta kiinteistökannasta. Tiloja on etsitty Lauttasaaren alueelta, koska tiloja tarvitseva toiminto, kotihoito palvelee lähialueen asukkaista. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on tarjonnut kaupungille vuokrattavaksi osoitteessa Heikkiläntie 2 sijaitsevasta liike-/toimistotalosta yhteensä 783,5 m²:n suuruiset tilat.

Ennen vuokra-ajan alkamista vuokranantaja tekee tiloihin kustannuksellaan käyttäjän tarvitsemat, yhteisesti sovitut muutos- ja korjaustyöt. Vuokra-aika alkaa arvion mukaan 1.9.2017 ja on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajoin, ensimmäisen mahdollisen irtisanomispäivän ollessa 1.1.2019.

Vuokra on yhteensä 10 185,50 euroa/kk eli 13,00 euroa/m²/kk lisättynä arvonlisäverolla. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin muutokseen.

Ottaen huomioon tilaan vuokranantajan kustannuksellaan tekemät muutostyöt ja tilan hyvän liikenteellisen sijainnin tilojen vuokratasoa voidaan pitää kohtuullisena.

Vuokrasopimuksen pääomitettu arvo on 433 902 euroa.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi

Liitteet

1

Heikkiläntie 2_vuokrasopimusluonnos

Oheismateriaali

1

Pohjakuva

2

Heikkiläntie 2_tarvekuvaus 16.11.2016

3

Heikkiläntie 2 päivitetty tarvekuvaus 28.4.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokranantaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Sosiaali- ja terveys toimiala

 

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 11.07.2017 § 60

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566