Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

17.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 104

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kvsto 26.8.2020 § 184

Jätkäsaaren palvelukortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12608)
HEL 2020-001750

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) satama-aluetta koskevan asemakaavan muutoksen 2.6.2020 päivätyn piirustuksen nro 12608 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuvat uudet korttelit 20833 ja 20834).

Kvsto 26.8.2020 § 185

Pakilantie 59 ja 81 sekä Ripusuontie 59 asemakaavan muuttaminen (nro 12233)
HEL 2012-013959

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34089 tontin 2 sekä korttelin 34163 tonttien 19 ja 28 asemakaavan muutoksen 4.6.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12233 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kvsto 26.8.2020 § 186

Malmin Askartie 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12622)
HEL 2018-007524

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 38. kaupunginosan (Malmi, Ylä-Malmi) korttelin 38139 tontin 4 asemakaavan muutoksen 3.3.2020 päivätyn piirustuksen nro 12622 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kvsto 26.8.2020 § 187

Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12633)
HEL 2018-010884

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin 45172 sekä raideliikenne- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 4.2.2020 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun piirustuksen nro 12633 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Muodostuu uusi kortteli 45057.

Kvsto 26.8.2020 § 188

Kauppamyllyntien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12646)
HEL 2017-012228

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) asemakaavan (muodostuu uusi kortteli 45279 ja virkistysaluetta) sekä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro ja Roihupelto) korttelin 45200 tonttien 6 ja 8, korttelin 45196 tonttien 2, 3, 6, 11, 12 ja 20 sekä virkistys-, katu-, raideliikenne- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 45234 ja 45279 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheraluetta) 9.6.2020 päivätyn piirustuksen nro 12646 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kvsto 26.8.2020 § 189

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen (nro 12560)
HEL 2014-000892

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 52. kaupunginosan (Suomenlinna) Vallisaaren, Kuninkaansaaren, Reimarisaaren, Pukkisaaren, Kukipaatan ja Haminasalmenpaatan sekä suojelu- ja vesialueiden asemakaavan 27.11.2018 päivätyn ja 7.4.2020 muutetun piirustuksen nro 12560 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Pöytäkirja

Kylk 26.5.2020 § 314

Gyldénintie 2, asemakaavan muuttaminen (nro 12529)
HEL 2017-013132

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 26.5.2020 päivätyn
asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12529 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari) tonttia 31035/2.

Lauttasaari, Kotkavuori Kaupunkiympäristölautakunnan 26.5.2020 § 314 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan 16.7.2020.

Kylk 26.5.2020 § 315

Malminkartanontie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12636)
HEL 2019-004460

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 26.5.2020 päivätyn
asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12636 mukaisena. Asemakaava koskee 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 32043 tontteja 7 ja 8 sekä katu- ja puistoalueita.

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.5.2020 § 315 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan 16.7.2020.

Pöytäkirja

Kylk 9.6.2020 § 361

Torpparinmäki, Torpparinmäentie 1 a:n asemakaavan muuttaminen (nro 12648)
HEL 2018-010351

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 9.6.2020 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12648 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä, Torpparinmäki) korttelin 35090 tonttia 1 sekä katu- ja pysäköimisalueita.

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.6.2020 § 361 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan 27.7.2020.

Kylk 9.6.2020 § 362

Laivastokatu 20, asemakaavan muuttaminen (nro 12562)
HEL 2016-008782

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 9.6.2020 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12562 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 8001 tonttia 1 sekä puisto- ja katualueita.

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.6.2020 § 362 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan 27.7.2020.

Kylk 9.6.2020 § 363

Agronomitalo, Fabianinkatu 17 asemakaavan muuttaminen (nro 12634)
HEL 2012-005626

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 9.6.2020 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12634 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin 53 tonttia 2.

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.6.2020 § 363 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan 27.7.2020.

Pöytäkirja

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422

eija.hohl(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422

eija.hohl(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566