Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

17.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 108

Geoteknisen suunnittelun puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024)

HEL 2020-004124 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ja oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään geoteknistä suunnittelua koskevat puitesopimukset seuraavien tarjoajien kanssa:

1. Sitowise Oy
2. Ramboll Finland Oy
3. WSP Finland Oy
4. Sipti Infra Oy

Puitesopimukset tulevat voimaan aikaisintaan 1.11.2020, ja kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan sopijapuolia sitova sopimus syntyy vasta, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukset allekirjoitetaan aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut. Puitesopimukset päättyvät 31.10.2022 tai mahdollisen optiokauden jälkeen 31.10.2024.

Sopimusta voidaan jatkaa perussopimuskauden jälkeen yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan sisältyvää optiokautta. Optiokauden käyttöönotosta päättää maankäyttöjohtaja puitesopimuksen ehtojen mukaisesti.

Hankintojen arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella on noin 2 000 000 euroa. Edellä mainitussa summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Sopimuskaudella toimeksiannot tilataan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti:

Sija 1: 60 - 40 % (€-määrä)
Sija 2: 40 - 20 % (€-määrä)
Sija 3: 20 - 10 % (€-määrä)
Sija 4: 10 - 0 % (€-määrä)

Puitesopimus ei velvoita Tilaajaa ostamaan palveluja sopimustoimittajilta, eikä tuota puitejärjestelyyn valituille sopimustoimittajille yksinoikeutta Tilaajan hankkimiin puitesopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Pekka Leivo, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Mirva Koskinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Puitejärjestelyllä hankittava palvelu sisältää maankäytön suunnitteluun, talonrakentamisen suunnitteluun ja toteutussuunnitteluun liittyvien rakennettavuusselvitysten ja pohjarakennesuunnitelmien laadintaa, esirakentamiseen ja sen vaiheistukseen liittyvää suunnittelua sekä muita geoteknisiä suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä, niihin liittyvien määrä- ja kustannusarvioiden laadintaa sekä tutkimusohjelmien laadintaa. Lisäksi palvelu sisältää maankäytön suunnitteluun liittyvien ranta- ja taitorakenteiden geoteknistä suunnittelua sekä niihin liittyvien määrä ja kustannusarvioiden laadintaa.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tarjouspyyntöön HEL 2020-004124. Hankinta on toteutettu hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus 17.6.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin ko. tarjousta koskeva Internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat sähköisesti saatavissa.

Tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 29.6.2020 mennessä. Hankintaa koskeviin kysymyksiin vastattiin 30.6.2020 tarjouspalvelu.fi -portaalissa.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska hankinta on palvelukokonaisuus, jonka jakaminen tekisi sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Kilpailutuksen perusteella puitejärjestelyyn valitaan neljä konsulttia.

Tarjoukset annetaan kiinteinä yksikköhintoina varsinaisen sopimuskauden ajaksi.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 17.8.2020 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

        AFRY Finland Oy

        A-Insinöörit Civil Oy

        Ramboll Finland Oy

        Sipti Infra Oy

        Sitowise Oy

        Sweco Infra and Rail Oy

        WSP Finland Oy

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen sekä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Tarjoajat sitoutuivat pyydettäessä toimittamaan rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitetut otteet tarjoajan ja sen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenistä sekä edustus-, päätös- ja valvontavaltaa käyttävistä henkilöistä.

Kaikki tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Vähimmäisvaatimukset

Tarjouspyynnössä vaadittiin nimettäväksi kaksi (2) kokopäivätoimista vastuuhenkilöä, molemmilla vastuuhenkilöillä tuli olla soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto tai vastaava ja vähintään toisella soveltuva tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi molemmilla vastuuhenkilöillä tuli olla vähintään kymmenen (10) vuoden kokemus palveluryhmään kuuluvien töiden johtamisesta.

Lisäksi vaadittiin nimettävän neljä (4) muuta suunnitteluhenkilöä. Muulla suunnitteluhenkilöstöllä oli oltava sen tyyppistä erityisosaamista, ammattitaitoa ja -kokemusta tähän palveluryhmään kuuluvien töiden tekemisestä, että ne luovat henkilöille edellytykset töiden suorittamiseen. Arvioinnissa arvostettiin palveluryhmän alaisten töiden suunnittelukokemusta enintään viimeisen kymmenen (10) vuoden ajalta. Muilla suunnitteluhenkilöillä tarkoitetaan toimeksiantojen ohjelmointiin, suunnitteluun ja muuhun sisällön tuottamiseen osallistuvia henkilöitä, ei esimerkiksi teknisluonteisia avustavia henkilöitä kuten suunnitteluavustajia.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppaneiden valinta

Valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus, hinnan painoarvon ollessa 30 % ja laadun 70 %.

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitiin tarjouspyynnön liitteessä 2 Tarjousten arviointi ja vertailu ilmoitetun mukaisesti.

Laatutekijöiden arviointikriteerit ovat vastuuhenkilöiden ja muun suunnitteluhenkilöstön henkilöreferenssit palveluryhmän alaisista töistä (painoarvo 40 %), kokemus ja koulutus (painoarvo 30 %) vähimmäisvaatimukset ylittävin osin. Referenssejä on arvioitu henkilötietolomakkeella ilmoitettujen referenssitöiden perusteella.

Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä.

Sopimuskaudella noudatettava menettely hankinnoissa

Kullekin sopimuskonsultille kohdennetaan toimeksiantoja sopimuskauden aikana tarjouspyynnössä esitettyjen prosenttiosuuksien suhteessa euromäärien mukaan seuraavasti:

Sija 1: Sitowise Oy 60 - 40 %

Sija 2: Ramboll Finland Oy 40 - 20 %

Sija 3: WSP Finland Oy 20 - 10 %

Sija 4: Sipti Infra Oy 10 - 0 %

Edellä mainitusta prosenttijakauman mukaisesta järjestyksestä voidaan poiketa, jos konsultti toistuvasti ei pysty tarjoamaan pyydettyä toimeksiantoa vaaditussa aikataulussa tai jos konsultin tätä sopimusta koskevat toimeksiannot sopimuskauden aikana myöhästyvät konsultista johtuvasta syystä tai toimeksiantojen laatu ei vastaa toimeksiannoissa edellytettyä tasoa ja tilaaja on reklamoinut näistä kirjallisesti konsultille. Konsultilta tehdään uusia tilauksia, kun reklamoidut puutteet on korjattu ja konsultti on antanut tilaajalle luotettavan selvityksen, miten toimeksiannot jatkossa hoidetaan sovittujen ehtojen mukaisesti. Em. perusteella prosenttijakaumasta poikkeaminen vaikuttaa myös saman osa-alueen sisällä toisten sopimuskonsulttien suhteellisiin osuuksiin.

Mikäli Sopimuskonsulttien määrä vähenee sopimuskauden aikana, muutetaan prosenttijakaumaa kuitenkin säilyttäen hyväksyttyjen sopimuskonsulttien suhteelliset osuudet.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 21.4.2020 § 220) mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet -jaostolla on hankintavaltuudet yli 1 miljoonan euron suuruisiin hankintoihin. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet -jaosto on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Pekka Leivo, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Mirva Koskinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1

HEL 2020-004124 Tarjouspyyntö

2

Sopimusluonnos

3

Avauspöytäkirja

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566