Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

20.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 100

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti merkitä tiedoksi.

Khs 16.5.2018 § 105

Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, Svinhufvudintie 1)
HEL 2015-008157

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 24048 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 25.4.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12452 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 21.2.2019 kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 17.6.2020 hylännyt kaupungin tekemän valituslupahakemuksen, joten hallinto-oikeuden päätös jää voimaan.

Pöytäkirja

Khs 6.5.2020 § 132

Vartiokylän korttelin 45130 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen kielilukion rakentamista varten, Kiviparintie 1 (nro 12614)
HEL 2019-002069

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 45130 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 10.3.2020 päivätyn ja 20.3.2020 muutetun piirustuksen nro 12614 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 8.7.2020, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Khs 27.5.2020 § 143

Alppiharjun tontin 575/17 asemakaavan muuttaminen, Helsinginkuja 6 (nro 12588)
HEL 2016-013874

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12. kaupunginosan (Alppiharju, Harju) korttelin 575 tontin 17 asemakaavan muutoksen 17.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12588 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 22.7.2020, jolloin kaava on tullut voimaan.

Khs 27.5.2020 § 144

Vanhankaupungin tontin 27671/7 asemakaavan muuttaminen, Hämeentie 157 (12592)
HEL 2016-012443

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27. kaupunginosan (Vanhakaupunki) korttelin 27671 tontin 7 asemakaavan muutosehdotuksen 14.1.2020 päivätyn piirustuksen nro 12592 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 22.7.2020, jolloin kaava on tullut voimaan.

Khs 27.5.2020 § 146

Vartiokylän korttelin 45052 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (12599), Gotlanninkatu 1-3
HEL 2018-004631

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiokylän korttelia 45052 sekä puistoja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen 7.4.2020 päivätyn piirustuksen nro 12599 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 45055).
Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 22.7.2020, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Khs 10.6.2020 § 161

Katajanokan tontin 8191/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen, Hotelli Katajanokka (12542)
HEL 2017-013924

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 8191 tonttia 2 sekä puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 10.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12542 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 29.7.2020, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Khs 22.6.2020 § 395

Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelma
HEL 2020-004039

Kaupunginhallitus hyväksyi Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen 3.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 272 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 785 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.

Khs 22.6.2020 § 397

Päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
HEL 2020-005036

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen 30.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 1 548 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 820 000 euroa maaliskuun 2020 kustannustasossa.

Pöytäkirja

Kylk 5.2.2019 § 65

Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia (Luoteisväylä 14, Katajaharjuntie 2-4 ja Puistokaari 11) asemakaavan muuttaminen (nro 12511)
HEL 2016-012672

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Myllykallio, Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia
Kaupunkiympäristölautakunnan 5.2.2019 § 65 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan kokonaisuudessaan:

Lauttasaaren, Myllykallion tonttien 31052/13, 31052/14, 31066/7 ja 31086/1 asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12511, Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin siltä osin, kun päätös koskee tonttia 31086/1. Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 § 355 määrätä asemakaavan muutoksen osittain voimaan, ennen kuin se on saanut lainvoiman, tonttien 31052/13 ja 31052/14 (Luoteisväylä 14) sekä tontin 31066/7 (Katajaharjuntie 2-4) osalta ja pois lukien tontti 31086/1 (Puistokaari 11). Helsingin hallinto-oikeus on 19.5.2020 hylännyt tonttia 31086/1 (Puistokaari 11) koskevan valituksen. Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos tulee voimaan kokonaisuudessaan.

Pöytäkirja

Kylk 12.5.2019 § 270

Säätalon (Vuorikatu 24) asemakaavan muuttaminen (nro 12521)
HEL 2016-004230

Voimaan tullut asemakaava: Kluuvi, Säätalo
Kaupunkiympäristölautakunnan 12.5.2020 § 270 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:
Kluuvi, tontti 40/14 sekä katualue (muodostuu uusi kortteli 2104) (piirustus nro 12521, Säätalo).

Pöytäkirja

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja 25.6.2020 § 28

Kaupunkiympäristötalon toimistokalusteiden minikilpailutus, työtuolien hankinta
HEL 2020-003033

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja 1.7.2020 § 31

Kaupunkiympäristötalon julkitilakalusteiden hankinta
HEL 2020-003033

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja 13.7.2020 § 32

Kaupunkiympäristötalon toimistokalusteiden minikilpailutus, neuvottelu- ja taukotilatuolien, jäteasemien sekä terassikalusteiden hankinta
HEL 2020-003033

Pöytäkirja

Tekninen johtaja 3.7.2020 § 128

Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun perusparannus, projektinjohtourakka, urakoitsijan valinta
HEL 2020-006383

A) Tekninen johtaja päätti sulkea tarjouskilpailusta TYL HESARIn (VM Suomalainen Oy + Asfalttikallio Oy), koska tarjoajan nimeämällä viestintävastaavalla ei ole tilaajan edellyttämää viestinnän alan kokemusta vähintään 5 vuotta.

B) Tekninen johtaja päätti hyväksyä Louhintahiekka Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun perusparannuksen projektinjohtourakasta arvonlisäverottomaan hintaan 13 852 553 euroa.

C) Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Tekninen johtaja 10.7.2020 § 136

Uusix-verstaan siirto Sörnäisten rantatie 33:en hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2020-007770

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Uusix-verstaan siirron Sörnäisten rantatie 33:en 7.2.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 462 htm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 3 150 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Pöytäkirja

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422

eija.hohl(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422

eija.hohl(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566