Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (10)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

20.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Elinkaarisuunnittelun puitejärjestely 2020 - 2022

HEL 2020-004856 T 02 08 02 00

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti sulkea pois tarjouskilpailusta:

- Ryhmittymä Hepacon Oy - Bionova Oy:n osa-aluetta 2 koskevan tarjouksen, koska se ei täyttänyt tarjouspyynnössä vastuullisen energiasuunnittelijan referenssihankkeille asetettuja vähimmäisvaatimuksia

- Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:n osa-aluetta 1 koskevan tarjouksen, koska se ei täyttänyt tarjouspyynnössä yrityksen ympäristöjärjestelmälle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johtajan tekemään kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevat elinkaarisuunnittelun puitejärjestelyn kolmea (3) osa-aluetta koskevat puitesopimukset 30.9.2022 saakka jäljempänä mainituin ehdoin edullisuusjärjestyksessä seuraavien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiden yritysten kanssa:

Osa-alue 1: Energia- ja elinkaarisuunnittelu palvelurakennushankkeissa

 1. Ryhmittymä Hepacon Oy - Bionova Oy
 2. Sweco Talotekniikka Oy
 3. Sitowise Oy
 4. Ramboll Finland Oy

Osa-alue 2: Energia- ja elinkaarisuunnittelu asuinrakennushankkeissa

 1. Sweco Talotekniikka Oy
 2. Sitowise Oy
 3. Ramboll Finland Oy
 4. Granlund Consulting Oy

Osa-alue 3: Ympäristöluokitusten koordinointi

 1. Granlund Consulting Oy

 

Puitesopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.10.2020 ja, kun sopimus on allekirjoitettu. Kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja allekirjoittaa sopimukset aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus päättyy 30.9.2022. Hankintaan sisältyy lisäksi mahdolliset kaksi (2) optiovuotta, joiden käyttöönotosta tehdään päätös vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen enimmäiskesto on 2+1+1 vuotta.

Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 11 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiovuosia.

Tilaaja ei sitoudu tilaamaan puitesopimuksen sisältämiä palveluja.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi

Anni Tyni, johtava energia-asiantuntija, puhelin: 310 22136

anni.tyni(a)hel.fi

Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailuhintataulukot

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Puitesopimukseen perustuvat hankinnat

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan vuosittain teettämät talonrakennushankkeiden elinkaarisuunnittelun toimeksiannot, ympäristöluokituskoordinointitoimeksiannot sekä muut asiantuntijatehtävät kaupungin rakennushankkeisiin ja muihin tarkoituksiin. Hankinnan kohteena olevat asiantuntijapalvelut on jaettu osa-alueisiin palveluiden luonteen ja sisällön mukaan seuraavalla tavalla:

1. Energia- ja elinkaarisuunnittelu palvelurakennushankkeissa
2. Energia- ja elinkaarisuunnittelu asuinrakennushankkeissa
3. Ympäristöluokitusten koordinointi

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tarjousten perusteella puitesopimukset 30.9.2022 saakka. Tarjoukset annetaan kiinteinä yksikköhintoina 30.9.2022 saakka.

Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 11 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus ”Elinkaarisuunnittelun puitejärjestely 2020-2022” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa 7.5.2020.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin kaupunkiympäristön toimialan käyttämän sähköisen tarjouspalvelun internet-sivun osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena on, että tarjoajan on täytettävä ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liittynyt Vastuugroup.fi / Luotettava Kumppani -palveluun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palvelusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskauden voimassaolevaa konsulttivastuuvakuutusta.

Tarjoajalla on oltava päivittäistä projektinhallinta- tai työajanseurantaohjelmaa tai -järjestelmää, josta käy ilmi päivittäiset työtunnit ja -tehtävät sekä toteutuneet työtunnit kuukausitasolla arvioituun tuntimäärään verrattuna.

Tarjoajan on valvottava oman työvoimansa osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimuksenmukaisuutta. Tarjoukseen on liitettävä kuvaus tarjoavan yrityksen laadunvarmistusmenettelystä.

Tarjoajalla tulee olla käytössään sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO14001 tai muulla ISO 14001 -standardia vastaavalla tavalla sertifioitu tai muu pätevän ulkopuolisen tahon todentama ympäristöjärjestelmä, jossa tarjoaja on asettanut toiminnalleen ympäristötavoitteet, toteuttaa toimenpideohjelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja seuraa tavoitteiden saavuttamista järjestelmällisesti.

Osa-alueen 1 (energia- ja elinkaarisuunnittelu palvelurakennushankkeissa) tarjoajia koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla käytössään tuntitasoinen energiasimulointiohjelmisto, joka täyttää ympäristöministeriön asetuksessa 1010/2017 uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 8 § dynaamiselle laskentamenetelmälle asetetut vaatimukset sekä mahdollistaa erilaisten energia- ja muiden taloteknisten järjestelmien tuntitasoisen simuloinnin, luotettavat olosuhdesimuloinnit sekä rakennuksen itsensä sekä ympäröivien rakennusten ja kasvillisuuden varjostavan vaikutuksen huomioimisen.

Tarjoajalla tulee olla käytössään rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaan laskentamalli tai -ohjelma, joka perustuu standardeihin EN 15978 ja EN 15804. Laskentamallin tai -ohjelman tulee sisältää laadukas ja läpinäkyvä päästötietokanta. Elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta tehdään ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmällä, ellei muuten sovita.

Tarjoajan tulee nimetä vastuullinen energia- ja elinkaarisuunnittelija, jolla on vähintään ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta vähintään kolmen (3) vuoden kokemus energiasuunnittelusta tutkinnon valmistumisesta laskettuna, voimassa oleva ylemmän tason energiatodistuksen laatijapätevyys, hyvät taidot dynaamisen energiasimulointiohjelman käytössä, sekä hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito. Vastuullisena energia- ja elinkaarisuunnittelijana ei voi olla sama henkilö sekä osa-alueessa 1 että osa-alueessa 2.

Riittävän kokemuksen osoittamiseksi vastuullisen suunnittelijan tulee tarjouspyynnön liitteenä olevalla vähimmäisvaatimuslomakkeella esittää kolme (3) rakennushanketta, joissa hän on toiminut pääasiallisena energiasuunnittelijana ja joissa energiasuunnittelutehtävä on sisältänyt vähintään E-luku- ja tavoite-energiankulutuslaskelmien sekä sisäolosuhdesimulointien tekemisen ja joista vähintään kahdessa (2) on tehty energiamuotovaihtoehtojen toteutettavuus- ja kannattavuusselvitys, joissa rakennuslupa on haettu aikaisintaan vuonna 2015, jotka ovat laajuudeltaan vähintään 1 000 brm², jotka ovat palvelurakennuksia, joista vähintään yksi (1) on uudisrakennus- ja vähintään yksi (1) perusparannushanke.

Tarjoajan tulee nimetä hiilijalanjälkilaskennan asiantuntija, jolla on vähintään alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta, sekä hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Riittävän kokemuksen osoittamiseksi hiilijalanjälkilaskennan asiantuntijan tulee esittää kaksi (2) osana rakennushanketta tai itsenäisenä laskelmana tekemäänsä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmaa, jotka on tehty jollakin yleisesti tunnistetulla laskentatavalla, joka huomioi kaikki elinkaaren vaiheet (A-C) standardin EN 15978 mukaisesti, joissa laskelman kohteena olleet rakennukset ovat laajuudeltaan vähintään 1 000 brm², jotka ovat valmistuneet aikaisintaan vuonna 2015.

Tarjoajan tulee nimetä lämpöpumppuasiantuntija, jolla on vähintään alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta vähintään kolmen (3) vuoden kokemus joko lämpöpumppujärjestelmien suunnittelusta ja/tai toteutuksesta tutkinnon valmistumisesta laskettuna, sekä hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Riittävän kokemuksen osoittamiseksi lämpöpumppuasiantuntijan tulee esittää kaksi (2) lämpöpumppuhanketta, joissa hän on vastannut järjestelmän suunnittelusta tai toteutuksesta, joissa kohdekiinteistö on ollut laajuudeltaan vähintään 1 000 brm², jotka ovat valmistuneet vuoden 2015 jälkeen ja varmistettu toimiviksi, sekä joista vähintään yksi (1) on maalämpöjärjestelmä.

Osa-alueen 2 (energia- ja elinkaarisuunnittelu asuinrakennushankkeissa) tarjoajia koskevat vaatimukset

Vaatimukset ovat muuten samat kuin osa-alueella 1, mutta seuraavin poikkeuksin:

Vastuullinen energia- ja elinkaarisuunnittelijan referenssikohteiden tulee olla asuinkerrostalojen rakennushankkeita ja laajuudeltaan vähintään 2 000 htm².

Hiilijalanjälkilaskennan asiantuntijan ja lämpöpumppuasiantuntijan referenssikohteiden tulee olla laajuudeltaan vähintään 2 000 htm².

Osa-alueen 3 (Ympäristöluokitusten koordinointi) tarjoajia koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee nimetä RTS-ympäristöluokituskoordinaattori, jolla on vähintään alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta, RT-ympäristökonsultin pätevyys, joka tulee osoittaa todistuksella, sekä hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Riittävän kokemuksen osoittamiseksi RTS-ympäristöluokituskoordinaattorin tulee tarjoajan esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla vähimmäisvaatimuslomakkeella kaksi (2) rekisteröityä RTS-ympäristöluokitushanketta, joissa hän on toiminut ympäristöluokituksen vastuuhenkilönä, joissa tavoiteltu luokitustaso on ollut vähintään kolme (3) tähteä, jotka ovat laajuudeltaan vähintään 1 000 brm² (palvelurakennukset) tai 2 000 htm² (asuinrakennukset) ja joissa vähintään suunnitteluvaiheen todistusaineisto on kerätty.

Tarjoajan tulee nimetä BREEAM-ympäristöluokituskoordinaattori, jolla on vähintään alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta, BREEAM International Assessor -pätevyys, joka tulee osoittaa todistuksella, sekä hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito ja hyvä englannin kielen taito.

Riittävän kokemuksen osoittamiseksi BREEAM-ympäristöluokituskoordinaattorin tulee esittää kaksi (2) rekisteröityä BREEAM-ympäristöluokitushanketta, joissa hän on toiminut ympäristöluokituksen vastuuhenkilönä, jotka on rekisteröity aikaisintaan vuonna 2015, joissa tavoiteltu luokitustaso on ollut vähintään very good, jotka ovat laajuudeltaan vähintään 1 000 brm² (palvelurakennukset) tai 2 000 htm² (asuinrakennukset) ja joissa vähintään suunnitteluvaihe on auditoitu.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan, 8.6.2020 klo 9.00, mennessä tarjouksen jätti kuusi (6) yritystä. 

Tarjouksista kuusi (6) koski osa-aluetta 1, viisi (5) koski osa-aluetta 2 ja yksi (1) osa-aluetta 3.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Avauspöytäkirja on nähtävänä kaupunkiympäristön toimialan Työpajankatu 8:n toimitiloissa.

Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen ja tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todettiin, että:

- Ryhmittymä Hepacon Oy - Bionova Oy:n osa-aluetta 2 koskeva tarjous ei täytä vastuullisen energiasuunnittelijan referenssihankkeille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska nimetty henkilö on, tarjoajan vähimmäisvaatimuslomakkeella antaman työnkuvauksen perusteella, toiminut hankkeissa nimenomaan laadunvarmistukseen verrattavassa roolissa. Vähimmäisvaatimuslomakkeessa on erikseen mainittu, että hankkeita, joissa henkilö on toiminut vain laadunvarmistusroolissa, ei hyväksytä referensseiksi. Ryhmittymä Hepacon Oy - Bionova Oy:n osa-aluetta 2 koskeva tarjous tulee näin ollen sulkea pois tarjouskilpailusta.

- Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:n osa-aluetta 1 koskeva tarjous ei täytä tarjouspyynnössä yrityksen ympäristöjärjestelmälle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska se ei ole pätevän ulkopuolisen tahon todentama. Tarjouspyynnön ehtojen mukaan tarjoajalla tulee olla ISO14001 tai muulla ISO 14001 -standardia vastaavalla tavalla sertifioitu tai muu pätevän ulkopuolisen tahon todentama ympäristöjärjestelmä. Näin ollen Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:n osa-aluetta 1 koskeva tarjous tulee sulkea pois tarjouskilpailusta.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina, kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiseen asetettuun määräaikaan mennessä. Hankintayksikkö ei voi myöskään pyytää tarjoajaa toimittamaan kokonaan puuttuvaa olennaista asiakirjaa, joka on tullut liittää tarjoukseen. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä.

Tarjouspyyntö on nähtävänä kaupunkiympäristön toimialan Työpajankatu 8:n toimitiloissa.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus, josta hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät yritykset pääsevät mukaan vertailuun ja laatutekijät on huomioitu asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa.

Tarjouksen vertailuhinnan ja vertailupisteiden laskenta

Tarjouksen vertailuhinta muodostuu osa-alueittain hankittavalla määrällään (HM) kerrottujen SKOL-luokkien 02, 03, 04 ja 05 tuntiveloitushintojen (alv 0 %) summasta. Osa-alueen alin tarjottu vertailuhinta (x) saa 100 vertailupistettä ja muiden tarjoajien vertailupisteet muodostuvat osa-alueittain niiden vertailuhinnasta (y) kaavalla x/y*100 pistettä.

Tarjousten vertailuhintataulukot ovat liitteessä 1.

Puitesopimukseen perustuvat toimeksiannot ja puitesopimuskumppanien valinta

Sopimustoimittajilta tilattavat euromääräiset summat jakaantuvat osa-alueittain vertailutaulukon vertailupisteiden mukaan prosenttisuhteisesti seuraavasti: sopimustoimittajan vertailupisteet / kaikkien sopimustoimittajien yhteenlasketut vertailupisteet * 100 %. Tilattujen toimeksiantojen todellinen prosenttisuhde voi vaihdella ± 5 prosenttiyksikköä.

Puitesopimus ei velvoita tilaajaa ostamaan palveluja sopimustoimittajilta eikä tilaaja sitoudu mihinkään hankintamääriin. Tämä sopimus ei tuota puitejärjestelyyn valituille sopimustoimittajille yksinoikeutta kaupungin hankkimiin tässä sopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kullekin osa-alueelle 4 - 6 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta.

Esitetään, että sopimustoimittajia kustannuslaskenta- ja -suunnittelupalvelujen puitejärjestelyn piiriin valitaan osa-alueittain (koreja sisältävän osa-alueen A osalta koreittain) seuraavasti:

Osa-alue 1: neljä (4) toimittajaa
Osa-alue 2: neljä (4) toimittajaa
Osa-alue 3: yksi (1) toimittaja.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset osa-alueittain ovat järjestyksessä seuraavilla yrityksillä:

Osa-alue 1: Energia- ja elinkaarisuunnittelu palvelurakennushankkeissa

 1. Ryhmittymä Hepacon Oy - Bionova Oy 
 2. Sweco Talotekniikka Oy
 3. Sitowise Oy
 4. Ramboll Finland Oy

Osa-alue 2: Energia- ja elinkaarisuunnittelu asuinrakennushankkeissa

 1. Sweco Talotekniikka Oy
 2. Sitowise Oy
 3. Ramboll Finland Oy
 4. Granlund Consulting Oy

Osa-alue 3: Ympäristöluokitusten koordinointi

 1. Granlund Consulting Oy

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (21.4.2020 § 220) mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla on yleishankintavaltuus yli yhden (1) miljoonan euron hankinnoissa. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on näin toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi

Anni Tyni, johtava energia-asiantuntija, puhelin: 310 22136

anni.tyni(a)hel.fi

Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailuhintataulukot

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566