Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

11.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 83

Ilmalan raitiotieyhteys, urakoitsijan valinta

HEL 2020-005399 T 02 08 03 00

Päätös

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä GRK Infra Oy:n vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen Ilmalan raitioyhteyden kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 13 647 000 euroa.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Juuso Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 39954

juuso.luoto(a)hel.fi

Liitteet

1

GRK Infra Oy:n tarjous 29.5.2020

2

Tarjouksien hintavertailu

3

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Rakennuttaminen

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Urakka käsittää Ilmalan raitiotieyhteyden rakentamisen urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa.

Urakassa rakennetaan raitiotieyhteys Pasilankadulta Ilmalantorille. Samalla uusitaan ja lisätään Pasilankadun ja Radiokadun kunnallistekniikkaa.

Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt Radiokadun ja Ilmalankadun katusuunnitelmat 22.1.2019, Pasilankadun katusuunnitelmat 21.8.2018. Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt Ilmalantorin ja Ilmalankujan katusuunnitelmat 4.12.2012.

Työt on tarkoitus aloittaa heinäkuussa 2020 ja ne valmistuvat 15.6.2022 mennessä. Raitiovaunuliikennöinti alkaa loppukesästä 2022.

Työ toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana.

Kustannukset

Nyt saatu tarjous alittaa suunnittelijakonsultin laatiman kustannusarvion 19,23 miljoonaa euroa (alv. 0 %) noin 29 %:lla.

Työ rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 02 05 Projektialueiden kadut/Pasila sekä kohdasta 8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustuva kansallinen hankintailmoitus 15.4.2020 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijaksi valitaan vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Vertailuhinnaltaan edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamat tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimuksen täyttävistä tarjouksista halvin kokonaishintaosuudelta ja 10 %:n osuudelta yksikköhintaluettelon kokonaiskustannuksista.

Rakennuttaja perustelee hankinnan jakamatta jättämistä (kokonaisurakka) sillä, että kohde rakennetaan niin sanottuna ”yhteisenä kunnallisteknisenä työmaana”, jolla on useampia tilaajatahoja ja jotka ovat yhteisellä sopimuksella sitoutuneet rakennustyössä kokonaisurakan käyttöön. Tällöin kokonaisurakan jakaminen tekisi urakkasopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Tarjouskilpailussa saatiin määräaikaan mennessä viisi (5) tarjousta.

Urakkatarjoukset

Rakennuttaminen -palvelu on saanut seuraavat pyytämänsä arvonlisäverottomat kokonaisurakkatarjoukset (vertailuhinta ilmoitettu sulussa):

1.

GRK Infra Oy

13 647 000 euroa

(13 794 040,60)

2.

TYL BÖÖLE 
(VM Suomalainen Oy/
Asfalttikallio Oy)

14 565 000 euroa

(14 767 231,00)

3.

Kreate Oy

16 989 000 euroa

(17 139 798,00)

4.

TYL ILMALAN RATIKKA      
(Hyvinkään Tieluiska Oy/ MPV-Infrarakenne Oy)

17 994 784 euroa

(18 122 254,17)

5.

Destia Oy

20 439 900 euroa

(20 645 030,59)

 

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät rakennuttajan asettamat vaatimukset.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Juuso Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 39954

juuso.luoto(a)hel.fi

Liitteet

1

GRK Infra Oy:n tarjous 29.5.2020

2

Tarjouksien hintavertailu

3

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Rakennuttaminen

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566