Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

11.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 80

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kvsto 8.4.2020 § 113

Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568) HEL 2014-000645

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49077 tontin 2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 10.12.2019 päivätyn piirustuksen nro 12568 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2020 § 113 hyväksynyt 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49077 tontin 2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen piirustus nro 12568, Gunillantie 3.

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 26.5.2020, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Kvsto 8.4.2020 § 114

Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muuttaminen (12533)
HEL 2016-009547

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31120 tontin 1 asemakaavan muutoksen 3.12.2019 päivätyn piirustuksen nro 12533 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2020 § 114 hyväksynyt 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Vattuniemi) korttelin 31120 tontin 1 asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12533, Särkiniementie 3.

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 26.5.2020, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Kvsto 8.4.2020 § 115

Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen (nro 12611)
HEL 2018-010343

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4. kaupunginosan Kampin korttelin 4012 tonttia 1 sekä torialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 14.1.2020 päivätyn ja 16.3.2020 korjatun piirustuksen nro 12611 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2020 § 115 hyväksynyt 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 4012 tonttia 1 ja torialuetta koskevan asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12611, Kampin hiljentymiskappeli.

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 26.5.2020, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Kvsto 8.4.2020 § 116

Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595)
HEL 2018-005995

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) korttelin 45205 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 27.8.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12595 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2020 § 116 hyväksynyt 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) korttelin 45205 ja katualueiden asemakaavan muutoksen piirustus nro 12595, Puotilan ostari.

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 26.5.2020, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Kvsto 6.5.2020 § 129

Helsingin Medialukion peruskorjaushankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen
HEL 2018-000287


Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin Medialukion peruskorjaushankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 928 067 eurolla siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 10 106 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Pöytäkirja

Kvsto 6.5.2020 § 132

Vartiokylän korttelin 45130 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen kielilukion rakentamista varten, Kiviparintie 1 (nro 12614)
HEL 2019-002069

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 45130 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 10.3.2020 päivätyn ja 20.3.2020 muutetun piirustuksen nro 12614 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Pöytäkirja

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566