Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (2)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

11.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Päätösvallan siirtäminen tekniselle johtajalle eräiden hankesuunnitelmien hyväksymistä koskevissa asioissa ajalla 26.6. - 19.8.2020

HEL 2020-007395 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johtajan hyväksymään tilahankkeiden hankesuunnitelmat ajalla 26.6. - 19.8.2020 päätösvaltuuksien rajoissa, esittämään yli viiden miljoonan euron (alv. 0 %) hankesuunnitelmat kaupunginhallitukselle ja oikeuttamaan Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä

vs. tekninen päällikkö

Sari Hilden

Lisätiedot

Mårten Lindholm, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto vahvisti 16.1.2019 kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle hallintosäännön 16 luvun 3  §:ssä tarkoitetun erityisen toimivallan rajat seuraavasti: kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen määräämä viranomainen päättää hyväksyä lautakunnan tai kansliapäällikön hyväksymän tarveselvityksen perusteella tilahankkeita koskevat hanke- ja muut suunnitelmat, kun hankkeen suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 5 miljoonaa euroa.

Kesäaika on rakentamisessa parasta toiminta-aikaa. Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus on sitoutunut edistämään hankkeiden nopeaa läpimenoa ja hankkeiden aikataulujen tehostamista. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston loman aikana voi tulla ohjelmoimaton tarve hankesuunnitelman hyväksymiselle. Hankkeiden toteutuksen kannalta hankepäätös olisi tehtävä mahdollisimman pian ja hanke saatava liikkeelle. Suunnittelutyön jatkumisen kannalta tulisi valmiit hankesuunnitelmat hyväksyä ilman kesäviivytyksiä.

Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus esittää, että Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättäisi oikeuttaa teknisen johtajan hyväksymään valmistuneet hankesuunnitelmat päätösvaltuuksien rajoissa, esittämään yli viiden miljoonan euron hankesuunnitelmat kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi, oikeuttamaan Rakennukset ja yleiset alueet jatkamaan suunnitelmia odottamatta hankepäätöstä sekä hyväksymään urakat.

Esittelijä

vs. tekninen päällikkö

Sari Hilden

Lisätiedot

Mårten Lindholm, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennukset ja yleiset alueet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566