Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (5)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

11.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Kaupunkiympäristötalon toimistokalusteiden minikilpailutus, hyllykalusteiden hankinta

HEL 2020-003033 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hylkäsi Martela Oyj:n tarjouksen, koska se ei täytä tarjouksen sisällölle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi Modeo Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ja oikeutti teknisen johtajan tekemään tilauksen kaupunkiympäristötalon toimistokalustehankinnoista Modeo Oy:ltä seuraavista osa-alueista:

        Osa-alue 1: HYLLYKAAPIT 1 (tuotenumerot 10, 11, 12, 13, 177)

        Osa-alue 2: HYLLYKAAPIT 2 (tuotenumerot 14, 15, 16, 17)

Modeo Oy:ltä tilattavan osuuden arvo on 234 920,00‬ euroa. Lopulliset tilausmäärät voivat täsmentyä ennen tilausta.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun hankinnasta on tehty kirjallinen tilaus toimittajalle. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 38577

markku.liukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan perustiedot

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan uuden Työpajankatu 8:een valmistuvan toimitalon toimistokalusteet. Toimitaloon tulee noin 1 100 työpistettä, joita käyttää yhteensä noin 1 500 työntekijää. Rakennukseen sijoittuvat myös muun muassa toimialan asiakaspalvelu-, tapahtuma- ja näyttelytilat, erilaisia kokoustiloja sekä ravintola.

Talon kalustesuunnittelussa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon toimialalla jo olemassa olevia hyväkuntoisia ja mitoitukseltaan tilaan sopivia toimistokalusteita. Nyt hankittavana olevat kalusteet täydentävät näitä kokonaisuuksia.

Kaupunkiympäristötalon toimisto- ja julkitilakalustekilpailutukset on jaettu viiteen eri kokoiseen kilpailutukseen:

        Työpöydät ja apupöydät

        Sermit ja neuvottelupöydät

        Hyllykalusteet

        Julkitilakalusteet (sohvat, rahit, nojatuolit)

        Työtuolit ja tuolit.

Työpöytien ja apupöytien osalta hankintapäätös on tehty teknisen johtajan päätöksellä 24.3.2020 § 64 ja Sermien ja neuvottelupöytien osalta hankintapäätös on tehty rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöksellä 14.5.2020 § 59. Hankintojen osien yhteenlaskettu ennakoitu kokonaisarvo ylittää EU-kynnysarvon.

Nyt kyseessä olevassa hyllykalusteiden hankinnassa, hankinta oli jaettu kahteen osa-alueeseen kalustekokonaisuuksien mukaisesti. Tarjoaja on voinut antaa tarjouksensa haluamistaan osa-alueista. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan yksi toimittaja.

Hankintamenettely

Hyllykalusteiden hankinta järjestettiin Helsingin kaupungin puitesopimusjärjestelyn (H002-16 HEL 2016-009597 / toimistokalusteet) mukaisena minikilpailutuksena. Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle toimistokalusteiden (5) puitesopimustoimittajalle Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Martela Oyj, Modeo Oy ja Tavara Trading TTR Oy.

Tarjouspyyntö julkaistiin puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajille 11.5.2020 Tarjouspalvelu.fi:n kautta.

Saadut tarjoukset

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 25.5.2020 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Isku Interior Oy, Modeo Oy ja Martela Oyj.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarkastusvaiheessa todettiin, että Isku Oy:n tarjous on osa-alueen, Hyllykalusteet 1, tuotteen 177 osalta tarjouspyynnön vastainen, koska tuote ei täytä tarjouspyynnössä vaadittuja mittoja. Hyllyn syvyysmitta ei mahdu annettuun +/- 2 %:n mittatoleranssiin.

Tarjouspyynnössä olleen ehdon mukaisesti vertailu näiden tuotteiden osalta suoritetaan seuraavasti: ”Osa-alueen sisällä oleva tuote, joka ei vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia, lasketaan tyhjäksi tuoteriviksi. Se tuote, joka lasketaan ns. tyhjäksi tuoteriviksi, saa ko. tuotteen osalta kalleimman vertailuhinnan.”

Tarjousten tarkastusvaiheessa todettiin, että Martela Oyj:n tarjous on osa-alueen, Hyllykalusteet 1, tuotteiden 10, 11, 12, 13, 177 sekä osa-alueen, Hyllykalusteet 2, tuotteiden 14, 15, 17 osalta tarjouspyynnön vastainen, koska tuotteet eivät täytä tarjouspyynnössä vaadittuja mittoja. Hyllyjen syvyysmitat eivät mahdu annettuun +/- 2 %:n mittatoleranssiin.

Tarjouspyynnössä olleen ehdon mukaisesti vertailu näiden tuotteiden osalta suoritetaan seuraavasti: ”Osa-alueen sisällä oleva tuote, joka ei vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia, lasketaan tyhjäksi tuoteriviksi. Se tuote, joka lasketaan ns. tyhjäksi tuoteriviksi, saa ko. tuotteen osalta kalleimman vertailuhinnan.”

Kussakin osa-alueessa saa olla enintään 2 tarjottua tuotetta, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä. Muutoin tarjoajan tarjous kyseiseen osa-alueeseen hylätään kokonaisuudessaan.

Martela Oyj on tarjonnut molemmissa osa-alueissa yli kahta tarjouspyyntöä vastaamatonta tuotetta. Näin ollen Martela Oyj:n tarjous tulee hylätä.

Tarjousten vertailu ja sopimustoimittajien valinta

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten valintaperusteet. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka tilaajan hankinnan kohteelle asettamien vaatimusten täyttävistä tarjouksista on hinnaltaan halvin.

Tarjouksen valintaperusteena on käytettä halvinta hintaa, koska puitejärjestelyn (H002-16 HEL 2016-009597 / toimistokalusteet) sisäisissä minikilpailutuksissa toimistokalusteiden osalta valintaperusteena tulee käyttää kokonaistaloudellisesti edullisuutta siten, että hinnan painoarvo on 100 %.

Tarjotut hinnat osa-alueittain:

 

Isku Interior Oy

Modeo Oy 

Osa-alue 1: HYLLYKAAPIT 1 (tuotenumerot 10, 11, 12, 13, 177)

 
317 805,00

 
206 136,00

Osa-alue 2: HYLLYKAAPIT 2 (tuotenumerot 14, 15, 16, 17)

 
53 480,00 

 
28 784,00

 

Tarjousvertailun mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen molempiin osa-alueisiin antoi Modeo Oy.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 21.4.2020 § 220) mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet -jaostolla on hankintavaltuudet yli 1 miljoonan euron suuruisiin hankintoihin. Kaupunkiympäristötalon toimisto- ja julkitilakalusteiden hankinta kaikki osa-alueet yhteenlaskettuna ylittää kokonaisarvoltaan yhden miljoonan euron. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet -jaosto on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 38577

markku.liukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1

Tarjouspyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566