Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

11.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 82

Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen rakentaminen, STk-urakka, urakoitsijan valinta

HEL 2020-003625 T 02 08 03 00

Päätös

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä Destia Oy, rakennusteknisten palvelujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan kehitys- ja alustavien töiden sopimuksen sekä toteutusvaiheen sopimuksen ja hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1

Destia Oy:n tarjous 26.5.2020

2

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Rakennuttaminen

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohteen rakennustyöt

Urakka käsittää pyöräily- ja jalankulkutunnelin ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen -hankkeen rakentamisen ja suunnittelun työt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa STk-urakkana. Urakan laajuuteen kuuluu myös tunnelin yhteydessä rakennettava maanalainen pyöräparkki. Urakka sisältää lisäksi kehitysvaiheen tehtävät, joissa tilaaja ja urakoitsija yhteistyössä kehittävät hanketta tavoitteena kokonaistaloudellisesti parhaat ratkaisut. Urakkaan kuuluu myös rautatiealueella tehtävät valmistelevat työt suunnitteluineen.

Urakkamuoto

Urakkamuotona on kehitysvaiheen sisältävä suunnittele ja toteuta -urakka, STk-urakka, joka koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

a)

kehitysvaihe

b)

ennen STk-urakan rakennustöitä rautatiealueella toteutettavat valmistelevat työt, niiden suunnittelu ja suunnitelmien hyväksyttäminen rakennuttajalla ja rautatiealueella toimivilla viranomaisilla.

c)

STk-urakka eli suunnittele ja toteuta vaihe (toteutusvaihe, rakentamisvaihe)

 

Vaiheista a) ja b) tehdään yhteinen urakkasopimus ja vaiheesta c) oma urakkasopimus.

Kehitysvaiheesta urakoitsijalle maksetaan urakoitsijan tarjouksessaan erittelemä kokonaishinta, joka sisältyy urakkahintaan.

Työt on tarkoitus aloittaa kehitysvaiheella 06/2020 ja rakennustöillä 11/2020. Työt valmistuvat 31.3.2023 mennessä.

Kustannukset

Nyt saatu tarjous alittaa suunnittelijakonsulttien laatiman kustannusarvion 27 500 000 euroa (alv. 0 %) noin 10 %:lla.

Kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluva osuus rahoitetaan talousarviokohdan 8 03 01 02 katujen perusparantaminen ja liikennejärjestelyt alakohdasta jalankulun ja pyöräilyn väylät.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustuva EU-hankintailmoitus 19.3.2020 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamat tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimuksen täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.

Tarjouskilpailussa saatiin määräaikaan mennessä neljä (4) tarjousta.

Urakkatarjoukset

Rakennuttaminen-palvelu on saanut seuraavat pyytämänsä STk-urakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomina):

1.

Destia Oy, Rakennustekniset palvelut

24 846 036,60 euroa

2.

Kreate Oy

25 581 426,00 euroa

3.

TYL Tunneli (SRV Infra Oy ja NRC Group Finland Oy)

26 000 000,00 euroa

4.

GRK Infra Oy

34 335 000,00 euroa

 

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät rakennuttajan asettamat vaatimukset.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1

Destia Oy:n tarjous 26.5.2020

2

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Rakennuttaminen

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566