Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

11.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Sompasaari, osa 4, urakoitsijan valinta

HEL 2020-005491 T 02 08 03 00

Päätös

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä GRK Infra Oy:n halvimman tarjouksen Sompasaari, osa 4 urakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 4 813 000 euroa.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Liitteet

1

GRK Infra Oy:n tarjous 15.5.2020

2

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Rakennuttaminen

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Urakka käsittää Sompasaari, osa 4 rakentamisen työt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa, sisältäen Capellan korttelin katujen, Sompasaaren katujen ja rantarakenteiden sekä teknisen huollon rakentamisen täysin valmiiksi.

Työkohteessa on tehty aiemmin katujen osalta päällysrakenteiden ja rantarakenteiden alaosien rakentamista ja nyt tässä työssä katupinnat rakennetaan valmiiksi hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti.

Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt Sompasaaren katusuunnitelmat 20.10 2015 ja Capellan kortteleiden katusuunnitelmat 8.9.2015.

Työt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2020 ja ne valmistuvat 30.12.2021 mennessä.

Työ toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana.

Kustannukset

Nyt saatu tarjous alittaa suunnittelijakonsulttien laatiman kustannusarvion 6,0 miljoonaa euroa (alv. 0 %) noin 20 %:lla.

Työ rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 02 03 Projektialueiden kadut, Kalasatama.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustuva EU-hankintailmoitus 15.4.2020 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamat tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimuksen täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.

Rakennuttaja perustelee hankinnan jakamatta jättämistä (kokonaisurakka) sillä, että kohde rakennetaan niin sanottuna ”yhteisenä kunnallisteknisenä työmaana”, jolla on useampia tilaajatahoja ja jotka ovat yhteisellä sopimuksella sitoutuneet rakennustyössä kokonaisurakan käyttöön. Tällöin kokonaisurakan jakaminen tekisi urakkasopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Tarjouskilpailussa saatiin määräaikaan mennessä kaksi (2) tarjousta.

Urakkatarjoukset

Rakennuttaminen -palvelu on saanut seuraavat pyytämänsä kokonaisurakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomina):

1.

GRK Infra Oy

4 813 000 euroa

2.

TYL Kalasataman kingit (VM Suomalainen Oy/Asfalttikallio Oy)

 
5 222 000 euroa

 

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät rakennuttajan asettamat vaatimukset.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Liitteet

1

GRK Infra Oy:n tarjous 15.5.2020

2

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Rakennuttaminen

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566