Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

11.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Kalervonkatu 6, Vuokrattava väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön, hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2020-006804 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä osoitteeseen Kalervonkatu 6 sijoittuvan, koulukäyttöön suunnitellun väliaikaisen tilaelementtiratkaisun 27.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 1 497 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2 649 800 euroa huhtikuun 2020 kustannustasossa (RI 104,2 ja THI 193,3).

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kalervonkatu 6 väliaikainen tilaelementtiratkaisu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuokrattava väliaikainen tilaelementtiratkaisu tarvitaan väistötilaksi seuraaville perusparannushankkeille: Käpylän peruskoulu (Väinölä, Untamo, Hykkylä) ja Yhtenäiskoulu.

Käpylän peruskoulu toimii kolmessa rakennuksessa. Koulujen perusparannukset toteutetaan vaiheittain siten, että Väinölän perusparannus toteutuu 1/2021 - 6/2022. Hykkylän toiminnalliset muutokset toteutetaan vuonna 2022 ja Untamon perusparannus 8/2022 - 11/2023. Käpylän peruskoulun Väinölä- rakennuksen perusparannushanke on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2019 (§ 372).

Käpylän Yhtenäiskoulun perusparannus on ajoitettu talonrakentamisohjelmassa vuosille 2024 - 2025.

Väliaikaisen tilaelementtiratkaisun sijaintipaikaksi selvitettiin useita eri vaihtoehtoja, joista yhdessä kaavoituksen, kaupungin museon ja käyttäjien edustajien kanssa tarkoituksenmukaisimmaksi sijoituspaikaksi valikoitui Hykkylän eteläpuoleinen Amerin puistoalue osoitteessa Kalervonkatu 6.

Alueen asukkaita kuultiin www.kerrokantasi.hel.fi- sivustolla maaliskuussa 2020.

Väliaikaiset tilat on suunniteltu noin 350:lle lapselle. Tilat kohdistetaan peruskoulun pienimmille lapsille siten, että heidän ruokahuolto järjestetään tilojen yhteydessä.

Tilat hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä koostuva paviljonki (1 497 brm²) 60 kuukauden ajalle.

Koska tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaan pääomitettu kokonaissumma on yhteensä 2 435 972 euroa, hankkeesta päättää rakennusten ja yleisten alueiden jaosto.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 1 497 brm² ja 1 356 htm².

Kustannukset

Kustannusarvion (18.05.2020) mukaan hankkeen kokonaiskustannus arvonlisäverottomana on yhteensä 2 649 800 euroa huhtikuun 2020 kustannustasossa (RI 104,2 ja THI 193,3).

Vuokrakustannus on ajalta 60 kk (5 vuotta) arvonlisäverottomana yhteensä 1 594 800 euroa (19,60 euroa htm²/kk). Kokonaiskustannus sisältää investointikustannuksia yhteensä 1 055 000 euroa.

Investointikustannuksiin sisältyvät rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat, varaukset sekä rakennuspaikan ennallistaminen.

Tilakustannus käyttäjälle

Väistötiloista aiheutuva tilakustannus sisältyy väistötilaa tarvitsevan hankkeen tilakustannusarvioon. Siitä on päätetty ko. hankkeen hankesuunnitelman yhteydessä.

Arvioitu tilakustannus 60 kuukauden ajalta on yhteensä 2 732 218 euroa.

Hankkeen arvioitu tilakustannus käyttäjälle on määritelty tilahankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan.

Hankkeen rahoitus

Tilaelementtien vuokrakustannus rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonrakennus-hankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelut.

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, että tilat ovat käytettävissä tammikuussa 2021.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kalervonkatu 6 väliaikainen tilaelementtiratkaisu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennetun omaisuuden hallinta

Rakennuttaminen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566