Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/11

 

16.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Ulkovalaistus- ja liikennevaloverkkojen rakentamis- ja ylläpitotöitä koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024)

HEL 2019-004875 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset edullisuusjärjestyksessä ja oikeutti teknisen johtajan tekemään ulkovalaistus- ja liikennevaloverkkojen rakentamis- ja ylläpitotöitä koskevat puitesopimukset alla mainittujen tarjoajien kanssa:

1. Suomen Energia-Urakointi Oy
2. Eltel Networks Oy.

Puitesopimuksen sopimuskausi on 1.5.2020 - 30.4.2022. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimusta kahden (2) vuoden optiokaudella ajalle 1.5.2022 - 30.4.2024. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä.

Arvio hankinnan kokonaisarvosta sopimuskaudella optiokaudet mukaan lukien on arvonlisäverottomana 30 000 000,00 euroa.

Puitesopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Puitesopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Puitesopimus ei tuota urakoitsijalle yksinoikeutta tuottaa tilaajalle sopimuksen kattamia töitä.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan perustiedot

Puitejärjestelyllä hankitaan ulkovalaistus- ja liikennevaloverkkojen rakentamis- ja ylläpitotöitä. Urakka suoritetaan yksikköhintaurakkana.

Kilpailutuksen perusteella luodaan puitejärjestely, johon tullaan valitsemaan kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä tarjoajaa, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Tarjousvertailussa korkeimmat pisteet saanut tarjoaja saa tehtäväkseen kunnossapito- ja rakentamishankkeista noin 70 % (€-määrä) sekä päivystyspalvelun 24/7 osion.

Tarjousvertailussa toiseksi tullut tarjoaja saa tehtäväkseen kunnossapito- ja rakentamishankkeista noin 30 % (€-määrä). Toiseksi sijoittuneelle tarjoajalle voidaan tarjota päivystyspalvelun 24/7 tehtäviä ainoastaan poikkeuksellisissa kiiretilanteissa.

Hankintamenettely

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 5.3.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2019-004875 Ulkovalaistus- ja liikennevaloverkkojen rakentamis- ja ylläpitotyöt sekä tarjouspyynnön korjausilmoituksiin 9.3.2020 ja 1.4.2020.

Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä rakennusurakka.

Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 5.3.2020 TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityneiden noudettavissa.

Hankinnasta oli lähetetty julkaistavaksi 20.12.2019 nyt päätettävän tarjouskilpailuun liittyvä aikaisempi EU-hankintailmoitus TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.
Tarjouskilpailu jouduttiin keskeyttämään, koska tarjouspyynnössä olleen virheen vuoksi tarjousten vertailua ei ollut mahdollista tehdä. Tarjouskilpailun keskeyttämisestä on tehty yksikön päällikön päätös 25.2.2020 § 4.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 14.4.2020 mennessä tarjouksen jätti kolme (3) tarjoajaa:

1. Eltel Networks Oy
2. GRK Rail Oy
3. Suomen Energia-Urakointi Oy.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen varmistamiseksi vaaditut selvitykset. 

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan ja sen aliurakoitsijan edellytettiin täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien oli pyydettäessä toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajalla on oltava sopimuksen toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat. Tarjoajalla tulee olla Asiakastieto Oy:n riskimittarin mukainen luokka 1-3, tai sitä vastaava talouden riskiluokitus.

Lisäksi tarjoajalla tulee olla vähintään 3 000 000 euron vuotuinen liikevaihto per tilikausi vähintään kahdelta (2) edelliseltä 12 kk tilikaudelta.

Tarjoajan ammatillista pätevyyttä ja teknistä suorituskykyä koskevat vaatimukset ja niiden täyttymiseksi vaaditut selvitykset ilmoitettiin tarjouspyynnössä.

Kaikkien tarjoajien soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset on tarkastettu lukuun ottamatta seuraavia todistuksia, jotka tarkastetaan ennen mahdollisen puitesopimuksen tekemistä:

-  hankintalain 80 §:n mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet.

Tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Kaikki tarjoajat täyttävät tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten valintaperusteet. Valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde seuraavasti:

-  Hinta, painoarvo 70 %
-  Laatu, painoarvo 30 %.

Hintavertailu

Tarjouksen vertailuhinta muodostuu seuraavista tarjouspyynnön liitteen 8 Töiden yksikköhintaluettelo välilehtien yhteenlasketuista vertailuhinnoista:

-  K yksiköt, Maanrakennustöiden vertailuhinta
-  L yksiköt, L-komponenttien vertailuhinta
-  W yksiköt, Ulkovalaistustöiden vertailuhinta ja
-  Y yksiköt, Y-komponenttien vertailuhinta.

Halvin hinta saa 70 pistettä ja muiden hintapisteet lasketaan kaavalla:

halvin tarjottu vertailuhinta
---------------------------------------- * 70
tarjottu vertailuhinta

Hintapisteet annetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.

Laatuvertailu

Tarjouspyynnössä on esitetty laatukriteerit ja vastausvaihtoehdot, jonka mukaan tarjoajalla on mahdollisuus saada laatupisteitä. Laadusta on maksimissaan mahdollista saada 30 pistettä seuraavasti:

-  Kuorma/lava-autot, maksimipistemäärä 4 pistettä
-  Paketti-/henkilöautot, maksimipistemäärä 4 pistettä
-  Ulkovalaistusvikojen keskimääräinen korjausaika [pv] perustuu 6 kk:n liukuvaan keskiarvoon, maksimipistemäärä 4 pistettä
-  Liikennevalojen kela-ilmaisimien korjausaika, maksimipistemäärä 3 pistettä
-  Verkkokartan välidigitointi tilaajan pyynnöstä, maksimipistemäärä 3 pistettä
-  Sijaintikartan välidigitointi tilaajan pyynnöstä, maksimipistemäärä 3 pistettä
-  Päivystyksen varallaolo, maksimipistemäärä 4 pistettä
-  Uusiutuvan dieselin testaus työmaalla, maksimipistemäärä 2 pistettä
-  Toimipiste/varastotila josta tarvikkeet toimitetaan tai noudetaan, maksimipistemäärä 3 pistettä.

Tarjouksen saamat hintapisteet ja laatupisteet lasketaan yhteen vertailupisteiksi ja kaksi eniten pisteitä saanutta tarjousta valitaan. Mikäli tarjoaja saa samat pistemäärät, muodostuu tältä osin etusijajärjestys hintapisteiden perusteella.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi tarjoajan hinta- ja laatupisteet sekä sijoitus.

 

 

Suomen Energia-Urakointi Oy

Eltel Networks Oy

GRK Rail Oy

HINTA

 

 

 

Tarjouksen vertailuhinta

22 416 785,63 €

25 889 279,05 €

37 444 275,09 €

Hintapisteet

70,000

60,611

41,907

LAATU

 

 

 

Laatupisteet yhteensä

25

27

28

PISTEET YHTEENSÄ

 

 

 

Tarjouksen vertailupisteet

95,000

87,611

69,907

Sijoitus

1

2

3

 

Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut tarjoajat ovat toimittaneet hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet.

Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku  1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
(15.5.2018 § 243) mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet -jaostolla on hankintavaltuudet yli 1 miljoonan euron suuruisiin hankintoihin. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet -jaosto on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Tarjouspyyntö

2

Puitesopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rya/Ylläpito/Kaupunkitekniikka

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566