Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (2)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

16.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston kokousajat syksyllä 2020

HEL 2019-010261 T 00 00 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti, että jaoston kokoukset syyskaudella 2020 pidetään torstaisin klo 16.00 seuraavina päivinä, ellei erikseen toisin päätetä:

päivä

 

klo

viikko

to

   20.8.2020

16

34

to

     3.9.2020

16

36 

to

   17.9.2020

16

38 

to

   1.10.2020

16

40

to

 29.10.2020

16

44

to

 12.11.2020

16

46

to

 26.11.2020

16

48

to

 10.12.2020        

16

50

 

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti, että kevätkauden 2021 ensimmäinen kokous pidetään torstaina 7.1. klo 16.00.

Vielä kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto toteaa, että jaoston puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422

eija.hohl(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ennalta päätetyt kokoukset, kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan kokousrytmit sekä päätettävien asioiden määrän esittelijä ehdottaa, että jaoston kokoukset pidetään joka toinen viikko parillisina viikkoina torstaisin.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422

eija.hohl(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kymp

Rya

Maka

Palu

Hatu

Kkansl

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019 § 95

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566