Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

16.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Hernesaaren itärannan esirakentaminen, urakoitsijan valinta

HEL 2020-002138 T 02 08 03 00

Päätös

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä Terramare Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Hernesaaren itärannan esirakentaminen urakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 11 996 670 euroa.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun allekirjoittaman hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Tomi Laine, projektipäällikkö, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

Terramare Oy:n tarjous 2.4.2020

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Rakennuttaminen

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Urakka käsittää Hernesaaren itärannan esirakentamisen urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa.

Urakan työt sisältävät ranta- ja merialueen esirakentamistöitä, kuten ruoppausta ja täyttöä. Lisäksi työt sisältävät louheen vastaanottamista. Urakassa käytettävä täyttömateriaali saadaan Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteisestä urakasta, jossa Vuosaaren satamaan johtavaa laivaväylää sekä satama-aluetta syvennetään.

Työt on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2020. Työt valmistuvat 31.1.2022 mennessä.

Kustannukset

Nyt saatu tarjous alittaa suunnittelijan laatiman kustannusarvion 19 300 000 euroa (alv. 0 %) noin 38 %:lla.

Työ rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustuva EU-hankintailmoitus 18.2.2020 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamat tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävistä tarjouksista halvin.

Tarjouskilpailussa saatiin määräaikaan mennessä kolme (3) tarjousta.

Urakkatarjoukset

Rakennuttaminen -palvelu on saanut seuraavat pyytämänsä kokonaistarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomina):

1.

Terramare Oy

11 996 670 euroa

2.

Kreate Oy

15 385 000 euroa

3.

GRK Infra Oy

16 985 000 euroa

 

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät rakennuttajan asettamat vaatimukset.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Tomi Laine, projektipäällikkö, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

Terramare Oy:n tarjous 2.4.2020

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Rakennuttaminen

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566