Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

16.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kvsto 11.3.2020 § 81

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma
HEL 2019-012452

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin Haagan yksikön perusparannuksen ja laajennuksen 29.11.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 024 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 23 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa.

Pöytäkirja

Kvsto 11.3.2020 § 82

Päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan ja leikkipuisto Filpuksen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
HEL 2019-012238

Kaupunginvaltuusto hyväksyi osoitteeseen Ampujantie 3 rakennettavan päiväkoti- ja leikkipuistokäyttöön tulevan uudisrakennuksen 17.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 2 662 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 400 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Pöytäkirja

Kvsto 11.3.2020 § 83

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokraaminen (Ruoholahdenkatu 23)
HEL 2019-009685

Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata liitteenä 1 olevan 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset tilat Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 24 600 000 euroa 15 vuoden vuokra-ajalle laskettuna.

Pöytäkirja

Kvsto 11.3.2020 § 86

Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan muuttaminen (12597)
HEL 2018-012625

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20797 tontin 2 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 11.6.2019 päivätyn ja 24.9.2019 muutetun piirustuksen nro 12597 mukaisena sekä asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemaakaavan muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli nro 20798.

Pöytäkirja

Kvsto 11.3.2020 § 87

Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asemakaavan muuttaminen (12066)
HEL 2011-001867

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46028 asemakaavan muutosehdotuksen 30.8.2011 päivätyn piirustuksen nro 12066 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Pöytäkirja

Kvsto 25.3.2020 § 101

Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12596)
HEL 2014-011588

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin 411 tontin 22 tason -2.0 yläpuolisen osan asemakaavan muutoksen 10.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12596 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Pöytäkirja

Khs 9.3.2020 § 171

Oikaisuvaatimukset koskien Pakilan ala-asteen sekä päiväkoti Havukan väistötilojen hankesuunnitelmaa
HEL 2017-013185

Kaupunginhallitus hylkäsi - - - - - tekemän oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen päätöstä 16.12.2019, (§ 865, § 865) Pakilan ala-asteen sekä päiväkoti Havukan väistötilojen hankesuunnitelmasta.

Pöytäkirja

Khs 16.3.2020 § 191

Toimitilojen vuokraaminen Finnkino Oy:lle Tennispalatsista (Fredrikinkatu 65)
HEL 2020-001921

Kaupunginhallitus vuokrasi Finnkino Oy:lle (y-tunnus 0647239-1) yhteensä noin 10 591 m² kokoiset toimitilat Tennispalatsista osoitteesta Fredrikinkatu 65, Helsinki, 15 vuoden vuokra-ajalle siten, että pääomavuokra on noin 148 000 euroa kuukaudessa ja ylläpitovuokran ennakko on noin 52 000 euroa kuukaudessa, eli yhteensä vuokran määrä on noin 200 000 euroa kuukaudessa (alv. 0 %).

Kaupunginhallitus oikeutti teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Pöytäkirja

Tekninen johtaja 27.3.2020 § 69

Liikehuoneistojen määräaikaista vuokranalennusta koskevan toimivallan tilapäinen muuttaminen ja määräaikaisen vapautuksen myöntäminen eräistä liikehuoneistoista perittävistä vuokrista
HEL 2020-004090

Tekninen johtaja päätti koronavirusepidemiaan liittyvän poikkeustilanteen johdosta seuraavista toimenpiteistä liikehuoneistojen vuokrauksen osalta

-  koronaviruksesta johtuvaan poikkeustilanteeseen perustuvista kategorisista vuokranalennuksista päättää tekninen johtaja 30.8.2020 asti.

-  eräistä liikehuoneistoista perittävistä vuokrista myönnetään vapautus kolmeksi kuukaudeksi 1.4. - 30.6.2020. Vapautus koskee yritysvuokralaisia, joiden toimialana on ravintolat ym. ruokapalvelu, myymälät, taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut, liike-elämän palveluista yrityshautomo- sekä kasvupalvelut ja muu uutta yrittäjyyttä edistävä toiminta, kampaamot, kauneushoitolat sekä liikunta- ja terveyspalvelut (ml. hieronta ja fysioterapia). Sanottuna aikana vuokralainen voi harjoittaa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa, lukuun ottamatta valtion viranomaisen toimintakieltoon asettamaa toimintaa, mikäli katsoo siihen olevan toimintaedellytyksiä. Toiminnasta on ilmoitettava vuokranantajan edustajalle.

Pöytäkirja

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566