Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

16.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Katujen uudelleenpäällystykset 2020

HEL 2020-003508 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa ylläpitopalvelun yleiset alueet -yksikön tilaamaan vuoden 2020 katujen uudelleenpäällystystyöt Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralta enimmäishintaan 4 400 000 euroa (alv. 0 %).

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Kari Laakso, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 22752

kari.laakso(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudelleenpäällystysohjelma 2020

2

Uudelleenpäällystyskohteet 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Yleiset alueet -yksikkö ja Staran kaupunkitekniikan ylläpitoyksikkö ovat yhteistyössä laatineet vuoden 2020 uudelleenpäällystyssuunnitelman, jonka mukaisesti päällystystyöt toteutetaan. Yhdessä Staran päällysteasiantuntijoiden kanssa muodostetaan päällystyssuunnitelma tulevalle kaudelle. Staran päällysteasiantuntijat laativat alustavan suunnitelman päällystettävistä kohteista. Yleiset alueet -yksikkö on teettänyt katuverkon kuntomittauksia, joiden perusteella suunnitelmaa täydennetään. Keväällä suunnitelmaa vielä tarkistetaan. Tarvittaessa uudelleenpäällystyssuunnitelmaa täsmennetään päällystyskauden aikana.

Uudelleenpäällystysohjelma sisältää ajoratojen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien asfaltit ja kiveykset. Uudelleenpäällystyssuunnitelman laajuus on yhteensä noin 360 000 m², mikä vastaa noin 2,4 % kulkuväylien päällystetystä pinta-alasta.

Stara on kilpailuttanut kahdeksan asfalttiurakkaa sekä neljä kivityöurakkaa. Stara teettää kilpailutukset voittaneilla urakoitsijoilla uudelleenpäällystystyöt sekä uudisrakentamiskohteiden päällystystyöt. Staran johtokunta on tehnyt asfalttiurakoiden hankintapäätökset 22.2.2020 § 16-19 ja 19.3.2020 § 05 - 12.

Stara toteuttaa työt kolmella alueella: lännessä, pohjoisessa ja idässä. Jokaisella kolmella alueella on omat suurten sekä pienten töiden asfalttiurakat sekä luonnonkiviurakka. Näiden lisäksi on koko kaupungin alueen kattava pääkatujen kivimastiksiasfaltti- (SMA-), valuasfaltti- ja betonikiviurakka.

Melua vaimentavien päällysteiden avulla vähennetään liikenteen rengasmelua. Tänä vuonna uudelleenpäällystetään 1-2 katua melua vaimentavalla päällysteellä.

Vanhaa asfalttia uusiokäytetään asfalttinormeissa sallittu maksimimäärä. Kulutuskerroksessa sallittu määrä on 50 % ja sen alapuolisissa asfalteissa 70 %. Kestävämmissä SMA -päällysteissä ei käytetä vanhasta päällysteestä tehtyä asfalttirouhetta. Asfalttirouheen käyttöä pyritään lisäämään ja korkeammilla rouhepitoisuuksilla tehdään joitakin kokeiluja kokemusten saamiseksi.

Hankkeen kustannusvaikutukset

Tilauksen enimmäishinta vuodelle 2020 on 4,4 miljoonaa euroa (alv. 0 %) jakaantuen kolmeen osaan: länsi 1,60 miljoonaa euroa, pohjoinen 1,80 miljoonaa euroa ja itä 1,00 miljoonaa euroa. Tilauksen arvosta noin 85 % koostuu päällysteistä ja noin 15 % Staran katu-ja maalaboratorion suorittamasta laadun valvontatyöstä, tiemerkinnöistä, kaivojen kansistojen vaihdoista sekä ajoneuvojen siirroista aiheutuvista kustannuksista.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Kari Laakso, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 22752

kari.laakso(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudelleenpäällystysohjelma 2020

2

Uudelleenpäällystyskohteet 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kymp/Rya

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566