Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

07.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle koskien virkamatkaa Ruotsiin, Tukholmaan 7. - 8.3.2019

HEL 2019-000703 T 00 00 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi rakennusten ja yleisten alueiden varsinaiset jäsenet tai näiden ollessa estyneitä, varajäsenet sekä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet sekä kouluhankkeiden valmistelijoiden tekemään virkamatkan Tukholmaan, Ruotsiin 7. - 8.3.2019 tutustumaan paikallisiin kouluhankkeisiin.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansiomenetyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa/henkilö.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Tiina Riutta, johdon sihteeri, puhelin: 310 26415

tiina.riutta(a)hel.fi

Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Ryja/jaoston jäsenet/varajäsenet

 

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Virkamatkalla Ruotsiin, Tukholmaan 7. - 8.3.2019 on tarkoitus tavata Tukholman kaupungin koulutiloista vastaavia henkilöitä sekä tutustua koulukohteisiin, sekä peruskorjattuihin että uudiskohteisiin.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla, kaupunkiympäristölautakunnalla ja kaupunkiympäristön toimialalla on seuraavien vuosien aikana strategisina tavoitteina muun muassa nyt päätöksen teossa olevan kiinteistöstrategian toimeenpano. Kiinteistöstrategiassa linjataan kaupungin palvelukiinteistöjen suunnittelua, rakennuttamista, rakentamista, ylläpitoa ja omistamista. Strategia sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamista ja korvaamista uusilla rakennuksilla tai väistötiloilla.

Tavoitteena on kiinteistökannan laadun ja laaturiskien parempi hallinta, toimitilojen hankintaprosessin nopeuttaminen, sisäilmaongelmien vähentäminen ja tilatehokkuuden edistäminen. Tämä toteutuu osittain muun muassa allianssi-, elinkaari ja muita edistyneitä toteutusmuotoja hyödyntämällä.

Jaoston ja toimialan käytännön työn kannalta on tärkeää tutustua myös muiden pohjoismaisten kaupunkien toimintatapoihin koulutilojen omistamisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa sekä niistä saatuihin kokemuksiin. Kiinteistöstrategian valmistelun yhteydessä on selvitetty konsulttihaastatteluin muiden pohjoismaiden käytäntöjä ja tavoitteita palvelurakennusten hallinnassa. Kaupunkistrategiassa on linjattu että Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Lisäksi kasvavassa kaupungissa tarvitaan riittävästi kouluja. Tämä edellyttää uusia ketteriä toimintatapoja riittävien opetustilojen turvaamiseksi. Jaoston on tässä mielessä tarkoituksenmukaista tehdä tutustumismatka Tukholmaan.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Tiina Riutta, johdon sihteeri, puhelin: 310 26415

tiina.riutta(a)hel.fi

Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Ryja/jaoston jäsenet/varajäsenet

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566