Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

07.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöiden, puhtauden tarkastuspalvelujen sekä mittaus- ja säätötöiden puitejärjestely 2019 - 2021

HEL 2018-010675 T 02 08 02 00

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti sulkea pois tarjouskilpailusta:

- Trio Ilmastointi Oy:n, Euro-Service Oy:n, RKV-Tekniikka Oy:n, Pro Ilma Oy:n, Caire Oy:n ja Cervi Talotekniikka Oy:n osa-aluetta 2 koskevat tarjoukset, koska hankintailmoituksessa on ilmoitettu, että mikäli tarjoaja tarjoaa sekä osa-aluetta 1 että 2, niin tarjousten vertailussa huomioidaan vain osa-aluetta 1 koskeva tarjous,

- Ilmapartio Oy:n osa-aluetta 2 koskevan tarjouksen, koska se ei täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia yrityksen referenssikohteiden osalta,

- Pro Ilma Oy:n osa-alueita 1 ja 3 koskevat tarjoukset, koska ne eivät täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia liikevaihdon osalta.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johtajan tekemään kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevat puitesopimukset siten että ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöiden ja puhtauden tarkastuspalvelujen puitesopimukset ovat voimassa 28.2.2021 saakka sekä mittaus- ja säätötöiden puitesopimukset ovat voimassa 31.5.2021 saakka jäljempänä mainituin ehdoin seuraavien osa-alueittain järjestyksessä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiden yritysten kanssa:

Osa-alue 1: Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyöt

 1. PR-Clean Oy
 2. KJ-Ilmastointi Oy
 3. Suomen Hormimestarit Oy
 4. Cervi Talotekniikka Oy
 5. J. Hakanen Oy

Osa-alue 2: Ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden tarkastuspalvelut

 1. IV-Aalto Oy

Osa-alue 3: Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus- ja säätötyöt

 1. PR-Clean Oy
 2. Suomen Hormimestarit Oy
 3. Cervi Talotekniikka Oy
 4. KJ-Ilmastointi Oy
 5. J. Hakanen Oy.

Puitesopimukset tehdään seuraavin ehdoin:

Puitesopimus on määräaikainen. Puitesopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.3.2019 ja, kun sopimus on allekirjoitettu. Tilaaja allekirjoittaa sopimukset aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankintapäätös on lainvoimainen.

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti tai sähköisessä muodossa viimeistään kolme kuukautta etukäteen ennen sopimuksen päättymistä. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1.

Kaupunkiympäristön toimialan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana yhteensä 8 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat optiovuodet, 1+1.

Ennakoidulta arvoltaan alle 60 000 euron (alv. 0 %) hankinnat tehdään tarkoituksenmukaisimmalta Toimittajalta puitesopimuksen ehtojen mukaisesti.

Ennakoidulta arvoltaan vähintään 60 000 euron (alv. 0 %) arvoiset tilaukset tehdään ensisijaisesti puitejärjestelykilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella. Jos etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen Toimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta, tilaus tehdään etusijajärjestyksessä seuraavalta Toimittajalta.

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos poikkeaminen on välttämätöntä esimerkiksi siitä johtuen, ettei etusijajärjestyksessä ensisijaisella Toimittajalla ole vaadittua erityisosaamista tai resursseja tilauksen toteuttamiseen, valitaan kaupungin kannalta Toimittajista kokonaistaloudellisesti edullisin.

Puitesopimus ei velvoita Tilaajaa ostamaan palveluja palveluntuottajalta. Tämä sopimus ei tuota puitejärjestelyyn valituille toimittajille yksinoikeutta kaupungin hankkimiin tässä sopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Sopimus tai tilaus tehdään erikseen työkohtaisesti.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi

Maarit Johansson, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43148

maarit.johansson(a)hel.fi

Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan perustiedot

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala teettää rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöitä, puhtauden tarkastuksia sekä mittaus- ja säätötöitä. Tehtävät kohdistuvat pääasiassa Helsingin kaupungin hallinnoimiin kiinteistöihin.

Puitejärjestely on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen seuraavasti:
- osa-alue 1: Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyöt
- osa-alue 2: Ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden tarkastuspalvelut
- osa-alue 3: Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus- ja säätötyöt.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tarjousten perusteella puitesopimukset. Tarjoukset annetaan kiinteinä yksikköhintoina osa-alueiden 1 ja 2 osalta 28.2.2021 saakka ja osa-alueen 3 osalta 31.5.2021 saakka.

Kaupunkiympäristön toimialan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana 8 000 000 euroa. Em. summissa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta (1+1).

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus ”Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöiden, puhtauden tarkastuspalvelujen sekä mittaus- ja säätötöiden puitejärjestely 2019 - 2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa 11.12.2018. 

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet käyttämän sähköisen tarjouspalvelun internet-sivun osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena on, että tarjoajan on täytettävä ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palveluun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palvelusta.

Sopimustoimittajiksi valituilla tarjoajilla tulee sopimuskaudella olla tämän puitesopimuksen piiriin kuuluvan toiminnan kattava vastuuvakuutus, vakuutuksesta maksettavan korvauksen enimmäismäärän tulee olla vähintään 500 000 euroa kussakin vahinkotapauksessa.

Tarjoavan yrityksen liikevaihdon on tullut kahden (2) viimeisen täyden tilikauden tilinpäätöksissä olla osa-alueella 1 vähintään 200 000 euroa/tilikausi ja osa-alueella 3 vähintään 150 000 euroa/tilikausi. Osa-alueella 2 ei esitetty liikevaihtovaatimusta.

Kokemuksen osoittamiseksi tarjoavalla yrityksellä on oltava esittää tarjoamaltaan osa-alueelta referenssikohteina vähintään viisi (5) vuonna 2016 tai sen jälkeen valmistunutta toimeksiantoa, joissa tarjoajan suorittaman oman työn osuus toimeksiannosta on ollut vähintään 60 %. Referenssikohteen on oltava Tilastokeskuksen rakennusluokituksen 1994 mukainen liike-, toimisto-, hoitoalan-, kokoontumis- tai opetusrakennus tai palo- ja pelastustoimen rakennus.

Tarjoavan yrityksen työnjohdossa tulee olla vähintään yksi nimetty vastuullinen henkilö, jolla on oltava tarjottavalta toimialalta vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus sekä hyvä suomen kielen taito.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehtimaan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työturvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä ylläpitämään työmaalla työskentelevistä henkilöistä tarjouspyynnön liitteessä esitetyn mallin mukaista tai vastaavat tiedot sisältävää kulkulupaluetteloa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan, 15.1.2018 klo 9.00, mennessä tarjouksen jätti kaksitoista (12) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Avauspöytäkirja on nähtävänä kaupunkiympäristön toimialan Elimäenkatu 5:n toimitiloissa.

Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen ja tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todettiin, että:

- Trio Ilmastointi Oy:n, Euro-Service Oy:n, RKV-Tekniikka Oy:n, Pro Ilma Oy:n, Caire Oy:n ja Cervi Talotekniikka Oy:n osa-aluetta 2 koskevat tarjoukset tulee sulkea pois tarjouskilpailusta, koska hankintailmoituksessa on ilmoitettu, että mikäli tarjoaja tarjoaa sekä osa-aluetta 1 että 2, niin tarjousten vertailussa huomioidaan vain osa-aluetta 1 koskeva tarjous,

- Ilmapartio Oy:n osa-aluetta 2 koskeva tarjous tulee sulkea pois tarjouskilpailusta, koska se ei täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia yrityksen referenssikohteiden osalta. Tarjouspyynnön yritystä koskevien vähimmäisvaatimusten mukaan tarjoajalla on oltava esittää referenssikohteina viisi (5) vuonna 2016 tai sen jälkeen valmistunutta koneellisten iv-järjestelmien kanavistojen ja laitteiden puhdistus- tai puhtauden tarkastustoimeksiantoa, joissa tarjoajan suorittaman oman työn osuus toimeksiannosta on ollut vähintään 60 %,

- Pro Ilma Oy:n osa-alueita 1 ja 3 koskevat tarjoukset tulee sulkea pois tarjouskilpailusta, koska ne eivät täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia liikevaihdon osalta. Tarjouspyynnön mukaan tarjoavan yrityksen liikevaihdon on tullut kahden (2) viimeisen täyden tilikauden tilinpäätöksissä olla osa-alueella 1 vähintään 200 000 euroa/tilikausi ja osa-alueella 3 vähintään 150 000 euroa/tilikausi.

Tarjouspyyntö on nähtävänä kaupunkiympäristön toimialan Elimäenkatu 5:n toimitiloissa.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus, josta hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät yritykset pääsevät mukaan vertailuun ja laatutekijät on huomioitu asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Yksittäisen yksikköhinnan vertailuhinta muodostuu tarjotun yksikköhinnan ja sille määritellyn hankittavan määrän tulosta. Tarjouksen vertailuhinta muodostuu osa-alueittain yksittäisten yksikköhintojen vertailuhintojen summasta. Tarjousten vertailussa käytettävät pisteet muodostuvat osa-alueittain siten, että vertailuhinnaltaan halvin tarjous (x) saa 100 pistettä. Muiden tarjousten pisteet muodostuvat näiden tarjousten vertailuhinnasta (y) seuraavasti: x/y*100 pistettä.

Puitesopimukseen valitaan kumppanit osa-alueittain yhteispistemäärän järjestyksen mukaisessa edullisuusjärjestyksessä korkeimmasta pistemäärästä alaspäin.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä 1.

Puitesopimukseen perustuvat toimeksiannot ja puitesopimuskumppanien valinta

Ennakoidulta arvoltaan alle 60 000 euron (alv. 0 %) hankinnat tehdään tarkoituksenmukaisimmalta Toimittajalta puitesopimuksen ehtojen mukaisesti.

Ennakoidulta arvoltaan vähintään 60 000 euron (alv. 0 %) arvoiset tilaukset tehdään ensisijaisesti puitejärjestelykilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella. Jos etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen Toimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta, tilaus tehdään etusijajärjestyksessä seuraavalta Toimittajalta.

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos poikkeaminen on välttämätöntä esimerkiksi siitä johtuen, ettei etusijajärjestyksessä ensisijaisella Toimittajalla ole vaadittua erityisosaamista tai resursseja tilauksen toteuttamiseen, valitaan kaupungin kannalta Toimittajista kokonaistaloudellisesti edullisin.

Puitesopimus ei velvoita Tilaajaa ostamaan palveluja sopimustoimittajalta. Tämä sopimus ei tuota puitejärjestelyyn valituille sopimustoimittajille yksinoikeutta kaupungin hankkimiin tässä sopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Tilaus tehdään erikseen työkohtaisesti.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valitaan sopimustoimittajia, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, osa-alueittain seuraavasti:
- osa-alue 1: 3 - 5 sopimustoimittajaa
- osa-alue 2: 2 - 4 sopimustoimittajaa
- osa-alue 3: 3 - 5 sopimustoimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan puitesopimustoimittajia osa-alueittain seuraavasti:
- osa-alue 1: 5 sopimustoimittajaa
- osa-alue 2: 1 sopimustoimittaja
- osa-alue 3: 5 sopimustoimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat osa-alueittain järjestyksessä seuraavilla yrityksillä:

Osa-alue 1: Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyöt

 1. PR-Clean Oy
 2. KJ-Ilmastointi Oy
 3. Suomen Hormimestarit Oy
 4. Cervi Talotekniikka Oy
 5. J. Hakanen Oy

Osa-alue 2: Ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden tarkastuspalvelut

 1. IV-Aalto Oy

Osa-alue 3: Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus- ja säätötyöt

 1. PR-Clean Oy
 2. Suomen Hormimestarit Oy
 3. Cervi Talotekniikka Oy
 4. KJ-Ilmastointi Oy
 5. J. Hakanen Oy.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi

Maarit Johansson, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43148

maarit.johansson(a)hel.fi

Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kymp/Rya/Ylpi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566