Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

07.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Rajavartiolaitoksen entisen rakennuksen muutostyöt pelastuslaitoksen käyttöön, hankesuunnitelman laajentaminen

HEL 2018-004893 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti laajentaa kokouksessaan 15.5.2018, § 74 hyväksytyn hankesuunnitelman (päivätty 26.4.2018) uuden, sisällöltään laajennetun hankesuunnitelman mukaiseksi (päivätty 25.1.2019). Laajennettu hankesuunnitelma koskee rajavartiolaitoksen entisen rakennuksen muuttamisen kokonaisuudessaan pelastuslaitoksen käyttöön. Hankkeen uusi enimmäishinta on arvonlisäverottomana 4,3 miljoonaa euroa 12/2018 kustannustasossa.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Ismo Aalto, diplomi-insinööri, puhelin: 310 40356

ismo.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 20190125

2

Kustannusarvio 1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rya-jaosto päätti 15.5.2018 Malmin lentokenttäalueella sijaitsevan rajavartiostolta vapautuneen vartiolentolaivueen tukikohtakiinteistön osan muuttaminen pelastuslaitoksen ajoneuvokorjaamon, keskusvaraston, elektroniikkahuollon ja puusepän työpajan käyttöön. Rakennuksesta otettiin tuolloin käyttöön noin puolet sen pinta-alasta.

Hanketta laajennetaan nyt niin, että Malmin nykyisen pelastusaseman kaikki toiminnot siirretään samaan rakennukseen. Tämä tarkoittaa koko rajavartiolaitoksen entisen rakennuksen ottamisen pelastuslaitoksen käyttöön

Malmin nykyisen pelastusaseman käytössä olevissa tiloissa on kärsitty usean vuoden ajan pahoista sisäilmaongelmista. Tontille hankittiin viipaleparakki keväällä 2017, johon sijoitettiin miehistön sosiaali- ja majoitustilat. Loput toiminnoista jouduttiin jättämään asemalle. Aluehallintoviraston työpaikkatarkastuksen ja Työterveyskeskuksen tarkastuskäyntien perusteella loputkin toiminnot on siirrettävä pois pelastusasemarakennuksesta. Työskentely ja ympärivuorokautinen läsnäolo kosteusvaurioituneissa tiloissa on mahdotonta.

Kaupunkiympäristön toimiala on yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa tehnyt uuden hankesuunnitelman, johon on lisätty rajavartiolaitoksen rakennuksen toisen osan muuttaminen pelastusasemaksi.

Laajennetun hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannus lisä- ja muutostyövarauksineen on 4,3 miljoonaa euroa kustannustasossa 12/2018 (RI=104,1, THI=186,2). Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista. Rakennuksen muutostöiden jälkeinen vuokran pääomavuokra on 14,55 euroa/m²/kk eli 550 904 euroa/v. Rakennus jää pelastuslaitoksen ylläpitoon.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Ismo Aalto, diplomi-insinööri, puhelin: 310 40356

ismo.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 20190125

2

Kustannusarvio 1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Pelastuslaitos

Rya

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 15.05.2018 § 74

HEL 2018-004893 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä rajavartiolaitoksen entisen rakennuksen muuttamista pelastuslaitoksen käyttöön koskevan 26.4.2018 päivätyn hankesuunnitelman. Hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 700 000 euroa 2/2018 kustannustasossa.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Ismo Aalto, diplomi-insinööri, puhelin: 310 40356

ismo.aalto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566