Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

07.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kvsto 14.9.2016 § 233

Kampin tontin 80/36 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12365, Kalevankatu 57)
HEL 2011-003759

Kaupunginvaltuuston päätös 14.9.2016 § 233 asemakaava-asiassa (piirustus nro 12365, Kalevankatu 57)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.9.2016 4. kaupunginosan (Kamppi) tontin 80/36 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen numero 12365 (Kalevankatu 57). Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 25.9.2017 hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus päätöksellään 12.4.2018 ei ole myöntänyt valituslupaa.

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 24.1.2019, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Kvsto 28.11.2018 § 382

Kulosaarentie 42–44:n asemakaavan muuttaminen (nro 12487)
HEL 2016-004915

Kaupunginvaltuuston päätös 28.11.2018 § 382 asemakaava-asiassa (piirustus nro 12487, Kulosaarentie 42 ja 44)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.11.2018 42. kaupunginosan (Kulosaari) tonttien 42021/1 ja 10 sekä katualueen asemakaavan muutoksen numero 12487 (Kulosaarentie 42 ja 44).

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 24.1.2019, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Kvsto 16.1.2019 § 10

Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12500)
HEL 2015-011323

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) kortteleiden 20086–20089, kortteleiden 20084 ja 20085 osien sekä katu- puisto- ja vesialueen asemakaavan ja 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20263 ja katu-, vesi-, satama-, alueiden sekä venesataman asemakaavan muutoksen 5.6.2018 päivätyn ja 22.11.2018 muutetun piirustuksen numero 12500 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Kaavamuutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 20077–20079 ja 20082–20089.

Pöytäkirja

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566