Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

05.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44

Lasten päiväkoti Kuninkaantammi ja luokat 1 - 2, vaihe 1, hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2018-003258 T 10 06 00

Kiinteistökartta 94-682492 / 683493, Ultramariinikuja 4

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä Kuninkaantammen Ultramariinikujalla, lpk Kuninkaantammen vuokrapaviljonkina toteutettavan uudisrakennuksen 23.3.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että kohteen investointikustannukset ovat enimmillään arvonlisäverottomana 660 000 euroa (524 euroa/brm²) kustannustasossa 1/2018 enimmäislaajuuden ollessa 1 260 brm² ja käyttäjän vuokrakustannusten keskimäärin 30,20 euroa/htm²/kk.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Sari Hildén

Lisätiedot

Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuninkaantammen pk ja Lpk hankesuunnitelma_180323

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt akuuttiin palvelutarpeeseen Kuninkaantammeen toteutettavaksi tiloja noin 1 260 brm² varhaiskasvatusta ja esiopetusta varten vuokrapaviljonkihankkeena. Hanke sisältyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018 - 2020.

Hankkeen maanrakennustyöt sekä rakennuttaminen rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle  
8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Vuokrapaviljonkirakennus pyritään saamaan valmiiksi vk 31 loppuun mennessä ja ottamaan käyttöön vk 32 alussa v. 2018 elokuussa.

Esittelijän perustelut

Ripeästi valmistuvaan Kuninkaantammen uuteen kaupunginosaan tarvitaan ennustetun väestökehityksen takia uutta pysyvää koulu- ja päiväkotitilaa, koska lähialueella sijaitsevat päiväkodit ja koulut ovat täynnä. Palvelutarpeen nopeasta kasvusta johtuen tiloja Kuninkaantammeen tarvitaan akuutisti jo elokuuksi 2018.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt kiireiseen palvelutarpeeseen toteutettavaksi tiloja noin 1 260 brm² vuokrapaviljonkihankkeena. Näissä tiloissa voidaan järjestää varhaiskasvatustoimintaa ja esiopetusta 1 - 6 vuotiaille lapsille sekä opetusta 1 - 2 luokille (kaksi luokkaa).

Kohteessa sovelletaan ajanmukaisia suunnitteluperiaatteita, joiden avulla pyritään tehokkaaseen tilankäyttöön. Lähtökohtana on tuottaa yleispätevä ja muuntautumiskykyinen tilaratkaisu päiväkoti- ja koulutoiminnalle. Tämän lisäksi käyttäjän tarkentuneet tarpeet otetaan huomioon varautumalla myös muiden toimintojen järjestämiseen. Rakennetun omaisuuden hallinnan omistajanäkökulma edellyttää, että kiinteistön käyttötarkoitusta voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa asemakaavan ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Rahoitus

Hanke sisältyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018 - 2020.

Hankkeen maanrakennustyöt sekä rakennuttaminen rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 
8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Vuokravaikutukset

Viiden ensimmäisen vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra käyttäjälle 31,50 euroa/m²/kk eli 453 600 euroa vuodessa. Tilakustannukset on laskettu huoneistoalan 1 200  htm² mukaan.

Kokonaisvuokra sisältää;

- Parmacolle (paviljonkivuokraaja ja toteuttaja) maksettavan vuokran  
22 euroa/m²/kk.

- Parmacolle maksettavat kustannukset maanrakennustöistä jne. sekä tilaajan kustannukset sisältäen hallinnolliset kulut 10 vuoden ajalle jyvitettynä yhteensä 4,0 euroa/m²/kk.

- Tonttikustannukset 1,10 euroa/m²/kk

- Ylläpitokustannukset 4,4 euroa/m²/kk

Viiden mahdollisen seuraavan vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra käyttäjälle 28,83 euroa/m²/kk eli 415 150 euroa vuodessa. Tällöin Parmacolle maksettava vuokra on 19,33 euroa/m²/kk.

Väistötilakustannus

Väistötilakustannuksia ei ole.

Aikataulu ja toteutus

Vuokrapaviljonkihankkeen valmistuminen on tavoitteena viikkoon 31 mennessä elokuussa 2018 ja käyttöönotto viikon 32 alussa. Hankkeen toteuttamisen nopeuttamiseksi hankesuunnitelma viedään päätöksentekoon nopeasti. Hankkeella on alueryhmän, kaavoittajan ja rakennusvalvonnan tuki.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuninkaantammen pk ja Lpk hankesuunnitelma_180323

Oheismateriaali

1

Kuninkaantammen pk ja Lpk hankesuunnitelma_180323_OHEISMAT

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kasko

Roha

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566