Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

25.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Talvihoidon varautumissuunnitelma 2017 - 2021

HEL 2017-013806 T 10 05 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä liitteen 1 talvihoidon varautumissuunnitelman 2017 - 2021 ohjeellisena noudatettavaksi.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Sari Hildén

Lisätiedot

Tarja Myller, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38538

tarja.myller(a)hel.fi

Liitteet

1

Talvihoidon_varautumissuunnitelma_2017 - 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Stara

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu on uudistanut talvihoidon varautumissuunnitelman talvikaudesta 2017 - 2018 talvikauteen 2020 - 2021 saakka ja päivittänyt sen uuden organisaation mukaiseksi. Varautumissuunnitelma on laadittu ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja sitä on päivitetty runsaslumisten talvien kokemusten perusteella edellisen kerran vuonna 2013.

Varautumissuunnitelma

Varautumissuunnitelma on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa esitetään talvikauteen valmistautumisen vuosittaiset tehtävät siten, että toimenpidevalmius on varmistettu talvikauden alkaessa. Toisessa osassa kerrotaan tilaajan talvenaikaisesta toiminnasta. Kolmannessa osassa esitetään runsaan lumentulon aiheuttaman poikkeusolon kriteerit ja erityistoimet.

Osa 1: Valmistautuminen talvikauteen

Ensimmäiseen osaan sisältyvät tehtävät ovat

- yhteistyön varmistaminen Ilmatieteen laitoksen kanssa
- urakoitsijoiden talvihoidon työsuunnitelmien tarkistus
- lumenvastaanottopaikkojen tarkistus
- muiden lumensäilytyspaikkojen selvittäminen (muut yleiset alueet, tontit)
- osittain aurattavien katujen tarkistaminen
- talviaikaisten liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen määrittely ja päättäminen
- ulkoisen viestinnän suunnitelman laatiminen.

Ennen talvikautta varmistetaan lumitilanteen seurantamenettely Ilmatieteen laitoksen kanssa ja tarkistetaan urakoitsijoiden talvihoidon tarkennetut työsuunnitelmat resursseineen ja varallaoloineen normaalitoiminnassa sekä poikkeusoloissa.

Varsinaisten lumenvastaanottopaikkojen sekä niiden varapaikkojen toimintavalmius ja -varmuus sekä aukioloajat tarkistetaan.

Muiden yleisten alueiden ja rakentamattomien tonttien käyttömahdollisuudet lumen läjitykseen selvitetään. Runsaslumisena talvena lunta pyritään läjittämään lähialueilla haitat ja turvallisuusriskit minimoiden.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta antaa kunnalle mahdollisuuden päättää, että määrätty katu tai kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos liikenteelle ei aiheudu siitä huomattavaa haittaa. Kyseiset kadut, yleensä katuosat, esitetään varautumissuunnitelmassa osittain talvihoidettaviksi kaduiksi.

Talviaikaiset laajamittaiset katujen pysäköintijärjestelyt valmistellaan yhteistyössä maankäytön ja kaupunkirakenteen toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelun ja talvihoidon urakoitsijoiden kanssa. Pysäköintijärjestelyiden määrää on lisätty vuosittain merkittävästi. Lisäksi kartoitetaan asukaspysäköintiin tarkoitetut lisäpysäköintipaikat ja autohotellien käyttömahdollisuudet runsaslumisille talville.

Ulkoisen viestinnän suunnitelmassa esitetään, miten talvikauden aikana viestitään ajankohtaisista asioista asukkaille ja medialle. Kaupunkiympäristön toimialan Internet-sivuille on koottu talvihoitoon liittyviä tietoja hoitokäytännöistä, vastuujaoista ja sähköisistä palveluista.

Osa 2: Toiminta talven aikana

Varautumisen toisessa osassa kuvataan tilaajan olennaiset talvikauden aikaiset työtehtävät, joista tärkeimmät ovat talvihoitotöiden ja työn laadun toteutumisen seuranta ja valvonta sekä lumitilanteen kehittymisen tarkkailu. Talvikauden jälkeen tilaaja järjestää talvihoidon yhteistyötilaisuuden urakoitsijoiden kanssa.

Talvihoidon laadun toteutumista seurataan talven aikana

- Staran ja yksityisten urakoitsijoiden kanssa kuukausittaisilla työmaakierroksilla ja -kokouksilla
- kenttävalvonnalla
- asiakaspalautteen perusteella.

Osa 3: Varautuminen runsaaseen lumentuloon

Varautumissuunnitelman kolmannessa osassa kuvataan varautuminen poikkeavan runsaaseen lumentuloon, määritellään poikkeuksellisen lumitilanteen kriteerit ja poikkeavan lumitilanteen vaatimat erityistoimet.

Talven aikana lumitilannetta seurataan jatkuvasti. Yleiset alueet -yksikkö on vastuussa lumitilanteen seuraamisesta ja kutsuu koolle erityistoimien käynnistämisestä päättävän johtoryhmän keliennusteiden ja lumenpaksuuden raja-arvon täyttyessä. Erityistoimien kustannukset eivät kuulu normaaleihin ylläpidon sopimuksiin, joten toimien käynnistäminen edellyttää hyväksytyn talousarvion ylittävää lisärahoitusta.

Erityistoimia toteuttamaan perustetaan toteutusryhmä, jonka käsiteltäviä asioita ovat

- kohdistettujen erityistoimien toteutus 
- laatuvaatimusten lieventäminen
- töiden tilanteen ja edistymisen seuranta katualueilla alueittain
- lumen poistamisen ja lumenvastaanottopaikkojen kapasiteetin varmistaminen
- tilapäisten liikennejärjestelyjen lisääminen
- lisäpysäköintipaikkojen käyttöönotto ja viestintä.

Erityistoimet ja lisäresurssit kohdistetaan ensisijaisesti kantakaupunkiin ja joukkoliikennekatujen liikenteen sujuvuuden turvaamiseen. Esikaupunkialueiden aluekeskuksissa erityistoimia voidaan resurssien puitteissa käynnistää samaan aikaan.

Poikkeusoloissa toteutusryhmä voi sallia poikkeamisen sopimusasiakirjojen talvihoidon laatuvaatimuksista.

Toteutusryhmä kokoontuu talvihoidon tilanteen vaatiman tarpeen mukaan, tarvittaessa päivittäin, käytännön töiden edistymisen seuraamiseksi.

Varalumenvastaanottopaikkoja pyritään avaamaan tarpeen mukaan pikaisesti ja viimeistään varsinaisten lumenvastaanottopaikkojen täyttyessä. Varavastaanottopaikoille ohjataan pääasiassa Staran ja urakoitsijoiden lumikuormat, ja kiinteistöiltä ajetut lumikuormat ohjataan edelleen varsinaisille lumenvastaanottopaikoille.

Asukkaiden edun mukaista on, että katujen käytettävyyden palauttamiseksi katujen varret saadaan puhdistettua lumesta mahdollisimman nopeasti. Siirtokehotuskylttejä ja tilapäisiä liikennejärjestelyjä lisätään kaduille, joita ei muuten pystytä puhdistamaan tai liikenne ei mahdu lumesta johtuneen kaventuneen ajoradan vuoksi normaalisti kulkemaan. Kantakaupungissa otetaan käyttöön asukaspysäköintiin tarkoitetut lisäpysäköintipaikat.

Asukkaille tiedotetaan tilapäisistä järjestelyistä kaupunkiympäristön verkkosivuilla.

Pysäköinnin- ja alueidenvalvonnan tarkastajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Tarja Myller, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38538

tarja.myller(a)hel.fi

Liitteet

1

Talvihoidon_varautumissuunnitelma_2017 - 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Stara

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566