Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

24.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto kaupunginhallitukselle koskien kartoitusta Sophie Mannerheimin koulun päätoimipisteen tilantarpeesta ja tilaratkaisuista

HEL 2017-002533 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtaja Risto Rautavan ehdotuksesta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Antti Saarnio, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 34009

antti.i.saarnio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Rissasen ym. valtuustoaloitteesta koskien kartoitusta Sophie Mannerheimin koulun päätoimipisteen tilantarpeesta ja tilaratkaisuista.

Taustaa

Kaupunkiympäristön toimiala on selvittänyt korvaavien tilojen hankkimista Sophie Mannerheimin pääkoululle. Alustavasti on selvitetty 20  rakennusta, jotka sijaitsevat Taka-Töölön, Laakson ja Meilahden alueella. Suurin osa rakennuksista ei sovellu kuitenkaan kyseiseen käyttöön.  Osa rakennuksista edellyttää joko käyttötarkoituksen muutosta tai uudisrakennushanketta. Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa selvitystyötä yhdessä kasvatus- ja koulutus -toimialan sekä Sophie Mannerheimin koulun kanssa.

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutilaverkkoa yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa näiden määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa tilahankkeita hallintokuntien muuttuvien tilatarpeiden ja valtuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaisesti siten, ettei tilamäärä kasva ja siten, että hankkeet priorisoidaan investointiohjelmaan turvallisuuden ja terveellisyyden sekä hallintokuntien tarpeiden mukaan.

Sophie Mannerheimin koulu on sairaala- ja erityiskoulu. Oppilaaksiottoalueena on koko kaupunki. Oppilaat ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorten somaattisten, neurologisten, psykiatristen osastojen ja avohoitoyksiköiden Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen intensiivihoidon peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria.

Sophie Mannerheimin koulu toimii tällä hetkellä seuraavissa toimipisteissä ja seuraavin likimääräisin oppilasmäärin:

1.

Pääkoulu, Mechelininkatu 46 B; 60-66 oppilasta

2.

Nordenskjöldinkadun yksikkö, Nordenskjöldinkatu 20, rak. 19; 56 oppilasta

3.

Stenbäckinkadun yksikkö, Stenbäckinkatu 11;
14-22 oppilasta

4.

Välskärinkadun yksikkö, Välskärinkatu 8;
35 oppilasta

5.

Sylvesterintien yksikkö, Sylvesterintie 10;
12 oppilasta

6.

Isonniitynkadun yksikkö, Isonniitynkatu 7; 8 oppilasta - tämä yksikkö poistunee käytöstä kesän 2017 aikana, mikäli Kätilöopiston rakennus suljetaan pois käytöstä

 

Kasvatus ja koulutus -toimialan toiminnallisen tarvekuvauksen mukaan uudet pääkoulun tilat tulisivat korvaamaan Mechelininkadun ja Nordenskiöldinkadun toimipisteet. Näissä toimipisteissä arvioidaan opiskelevan ensi syksynä päivittäin n. 138 oppilasta.

Koulu tarvitsee tilat, jotka sijaitsevat turvallisen yhteyden päässä Meilahden sairaala-alueesta. Tontilla tai välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus ulkoiluun, ja rakennuksessa tulee olla tila koulun yhteisille kokoontumisille. Pedagogisista syistä olisi tärkeää, ettei koulu sijaitse itse sairaalan alueella, vaan erillisenä lähellä sitä.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt selvityksiä yhteistyössä kasvatus ja koulutus -toimialan ja Sophie Mannerheimin koulun kanssa tarvekuvauksen mukaisten tilojen löytämiseksi. Kaupungin omistamista tiloista sekä ulkopuolisten omistamista tiloista ei ole vielä löytynyt sopivia tiloja. Tähän mennessä tutkituista ja osin vielä selvityksen alla olevista vaihtoehdoista on kokouksessa esillä kaupunkiympäristön toimialan tilapalveluiden laatima yhteenveto. Nämä selvitetyt tilavaihtoehdot ja niiden tulokset käyvät selville yhteenvedosta. Osa vaihtoehdoista on liian kaukana, osassa toteutus on epävarmaa, osa on liian kalliita tai aikataulullisesti erittäin vaikeita toteuttaa.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Antti Saarnio, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 34009

antti.i.saarnio(a)hel.fi

Liitteet

1

Rissanen Laura ym. valtuustoaloite Kvsto 1.3.2017 asia 24

Oheismateriaali

1

Sophie Mannerheim sairaalakoulu selvitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566