Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

24.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueidenjaoston esitys kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen käytettäväksi esitetyn talousarvion kohdan 8 02 03 siirtämiseksi kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön vuonna 2017

HEL 2017-008372 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kaupunkiympäristölautakunnan käyttämään vuoden 2017 talousarvion kohdassa 8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitetut määrärahat 7,68 miljoonaa euroa vuoden 2017 talonrakennusinvestointiohjelman toteuttamiseen.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kaupunkiympäristölautakunnan käyttämään talousarviokohdassa 8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi vuodelle 2017 osoitetut määrärahat 7,68 miljoonaa euroa talonrakennusinvestointiohjelman toteuttamiseen.

Vuoden 2017 talousarvion kohdassa 8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi on varauduttu Sarvikuono korttelin Sofiankatu 4 perusparannuksen rakentamiseen, torikortteleiden opasteiden ja julkisivuvalaistuksen uusimiseen, torikorttelien 1. kerroksen myymälätilojen muutostöihin sekä muihin torikortteleiden K4, K30 ja K32 pieniin muutostöihin. Hankkeet ovat aktiivisia ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esittää kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön talousarviossa osoitetun 7,68 miljoonan euron määrärahan vuoden 2017 alusta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Kaupunginkanslia

Rakennetun omaisuuden hallinta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566