Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

24.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden puitesopimus 2016 - 2017, sopimuskauden jatkaminen optiokaudelle 1.1.2018 - 31.12.2018

HEL 2015-011101 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten- ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelun tekemään sopimuksen siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden puitesopimuksesta optiokaudelle 1.1.2018 - 31.12.2018.

Sopimus tehdään seuraavien konsulttitoimistojen kanssa:

Tehtävä 1. Siltojen ja taitorakenteiden yleis- ja rakennussuunnittelu:

WSP Finland Oy

Sito Oy

Insinööritoimisto Ponvia Oy

Ramboll Finland Oy

Insinööritoimisto Pontek Oy

A-insinöörit Oy

 

Tehtävä 2. Siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset ja korjaussuunnittelu

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

SiltaExpert Oy

Sweco Finland Oy

Ramboll Sinland Oy

WSP Finland Oy

Vahanen Oy

 

Tehtävä 3. Siltojen ja taitorakenteiden rakentamisen projektinjohtopalvelut

Sito Oy

Ramboll CM Oy

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Sweco PM Oy

 

Tehtävä 4. Siltojen ja taitorakenteiden ylläpidon projektinjohtopalvelut

Siltainsinöörit TH Oy

Sito Oy

 

Tehtävä 5. Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut

WSP Finland Oy

Sito Oy

Sweco Oy

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

 

Alkuperäinen puitesopimus on voimassa 31.12.2017 asti. Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukainen. Puitejärjestelyn perusteella tilattavien toimeksiantojen arvioitu kokonaisarvo mahdolliset optiovuodet 2018 - 2019 mukaan lukien on yhteensä noin 12 milj. euroa (alv. 0 %).

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta on 16.2.2016 tekemässään päätöksessä valinnut puitesopimuskonsulttitoimistoiksi sopimuskaudeksi 1.1.2016 - 31.12.2017 seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneet konsulttitoimistot:

Tehtävä 1. Siltojen ja taitorakenteiden yleis- ja rakennussuunnittelu:

WSP Finland Oy

Sito Oy

Insinööritoimisto Ponvia Oy

Ramboll Finland Oy

Insinööritoimisto Pontek Oy

A-insinöörit Oy

 

Tehtävä 2. Siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset ja korjaussuunnittelu

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

SiltaExpert Oy

Sweco Finland Oy

Ramboll Sinland Oy

WSP Finland Oy

Vahanen Oy

 

Tehtävä 3. Siltojen ja taitorakenteiden rakentamisen projektinjohtopalvelut

Sito Oy

Ramboll CM Oy

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Sweco PM Oy

 

Tehtävä 4. Siltojen ja taitorakenteiden ylläpidon projektinjohtopalvelut

Siltainsinöörit TH Oy

Sito Oy

 

Tehtävä 5. Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut

WSP Finland Oy

Sito Oy

Sweco Oy

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

 

 

Valintapäätöksen mukaan sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta 2018 ja 2019, joiden käyttämisestä jokainen tilaaja ilmoittaa erikseen puitesopimukseen valituille toimijoille vuoden 2018 osalta viimeistään 10/2017 mennessä ja vuoden 2019 osalta 10/2018 mennessä. Puitesopimus on toiminut hyvin ja sopimuskumppanit ovat olleet tyytyväisiä toimintaan. On kokonaistaloudellisesti edullisinta jatkaa sopimuskautta ottamalla optiovuosi käyttöön.

Hankinta on kilpailutettu rakennusviraston toimesta hankintarenkaana yhdessä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) (tehtävät 1, 3 ja 5) ja HKL-liikelaitoksen (tehtävät 1, 3 ja 5) kanssa. Kukin hankintayksikkö tekee omat hankintapäätökset asiassa.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 16.02.2016 § 68

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566