Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

24.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.6.2017

**********

§ 106 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontuminen ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

HEL 2017-006898 T 00 00 02

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.5.2017

Linkki pöytäkirjaan

§ 110 Kaupunkiympäristölautakunnan irtaimen omaisuuden luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006056 T 00 01 00

§ 111 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston liikehuoneistojen vuokralle ottamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006036 T 00 01 00

§ 112 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston liikehuoneistojen hankkimista, luovuttamista ja vuokralle antamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006033 T 00 01 00

§ 113 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston tilahankkeiden suunnitelmien hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006030 T 00 01 00

§ 114 Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen tai rakennuksien ostamista, lunastamista tai vaihdossa hankkimista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006078 T 00 01 00

§ 115 Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostamista, lunastamista tai vaihdossa hankkimista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006076 T 00 01 00

§ 116 Kaupunkiympäristölautakunnan maankäyttösopimuksen hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006047 T 00 01 00

§ 117 Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen tai rakennuksien myymistä tai vaihdossa luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006031 T 00 01 00

Kansliapäällikkö

**********

65 § 17.7.2017
Tilan vuokraaminen Helsingin seurakuntayhtymältä, Myllykallionrinne 1

HEL 2017-008104 T 10 01 04

66 § 19.7.2017
Tilan vuokraaminen Helsingin seurakuntayhtymältä, Maistraatintori 3

HEL 2017-008217 T 10 01 04

67 § 19.7.2017
Tilan vuokraaminen Helsingin seurakuntayhtymältä, Runeberginkatu 39

HEL 2017-008016 T 10 01 04

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566