Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/7

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien liikennesuunnitelma (b-asia)

HEL 2016-010885 T 08 00 00

Hankenumero 0918_17

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6720-2 mukaisen Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Ajonopeuksien hillitsemiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä. Liikennesuunnitelma on Ida Aalbergin puiston länsiosan asemakaavan muutosehdotuksen 12423 mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 18.10.2016 Ida Aalbergin puiston länsiosan asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6545-2).

Uusi liikennesuunnitelma korvaa alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6720-2). Suunnitelmaan ei ole tehty muutoksia.

Vuorovaikutus

Suunnitelmaa on esitelty ja vuorovaikutettu yleisötilaisuuksissa kaavan vuorovaikutuksen yhteydessä.

Kustannukset

Liikennejärjestelyjen kustannukset sisältyvät asemakaavan toteuttamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Kustannusten suuruudeksi on Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien kiertoliittymän, Ida Aalbergin tien pysäköintialueiden sekä jalankulku- ja pyöräteiden osalta arvioitu olevan noin 900 000 euroa (alv. 0%).

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat. Kadut rakennetaan alueen uuden maankäytön rakentamisen tahdissa.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6720-2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566