Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Ykp/1

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 189

HEL 2016-012011 T 00 01 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.04.2017 Pöydälle

Lautakunta päätti käsitellä esityslistan asian Ykp/2 asian Ykp/1 jälkeen.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi