Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/2

 

09.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 29.3.2017 § 174

Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333)

HEL 2011-010484 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 29.3.2017 § 175

Kyläsaaren opiskelijatalojen ja urheiluhallin asemakaavan muuttaminen (nro 12407)

HEL 2016-004104 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 29.3.2017 § 176

Hämeentie 153:n asemakaavan muuttaminen (nro 12303)

HEL 2013-013065 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 29.3.2017 § 177

Lauttasaaren Nahkahousuntie 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12398)

HEL 2013-005474 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566