Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/6

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 28.9.2016

HEL 2015-012866 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1262-00/16 ja asemakaavaluonnoksesta Tapanilankylän tontille (39049/8), uimarannantie. Määräaika on 30.9.2016.

Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapanilan) korttelin 39049 tontteja 3 ja 4, vieressä olevia puistoalueita sekä jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta. Asemakaavan muutoksessa Uimarannantien ja Rasinkujan kulmassa sijaitseva julkisille rakennuksille osoitettu tontti muutetaan asumiskäyttöön. Rasinkujan varressa sijaitseva tontti säilyy yleisten rakennusten tonttina. Tontille on myönnetty rakennuslupa hoivakotia varten. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta liittää osa jalankululle ja pyöräilylle varatusta katualueesta viereisiin tontteihin.

Rasinkujan jatkeena olevan jalankulun ja pyöräilyn reitti on kapeampi kuin kaavassa on osoitettu. Reuna-alueet ovat tällä hetkellä katuviheralueena. Näiden reuna-alueiden liittämistä osaksi viereisiä tontteja voi tutkia kaavamuutoksen yhteydessä.

Rasinkujalla osa jalkakäytävästä ja katualueen valaisinpylväät sijaitsevat tällä hetkellä tontilla. Kaavamuutoksen yhteydessä tulee tutkia Rasinkujan tilanne siten, että kaikki kadun rakenteet mahtuisivat jatkossa sijaitsemaan kaavan mukaisella katualueella.

Kaavassa olisi hyvä osoittaa puistoalueen reitistön likimääräinen sijainti esimerkiksi viitteellisellä ut-merkinnällä. Nykyinen ulkoilureitti kulkee osittain tontilla puiston Uimarannantien puoleisessa päädyssä.

Lisätiedon antajat ovat rakennusviraston yhteyshenkilöt asemakaavan muutoksessa.

 

 

 

 

Lisätiedot

Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi