Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/10

 

09.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee HSL:n opiskelija-alennusten laajentamista (b-asia)

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Hankenumero 5264_114

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Toimialueellaan noudatettavasta joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmästä päättää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunki voi pyytää HSL:ltä arvion opiskelija-alennuksen laajentamisen aiheuttamasta kustannusvaikutuksesta.

Uutta tariffijärjestelmää valmistellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tämä koskee myös opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperusteita.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Käsitellessään Vesa Korkkulan tekemää aloitetta HSL:n opiskelija-alennuksen laajentamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että selvitetään koko HSL-alueen osalta kustannusvaikutuksen nousu siltä osin, että opiskelija-alennus laajennettaisiin 30 vuotta täyttäneisiin ja sitä vanhempiin opiskelijoihin sekä oppisopimuskoulutuksessa oleviin. (Vesa Korkkula)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2017 mennessä. Lausunto on pyydetty myös HSL:ltä.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Korkkula Vesa, toivomusponsi, Kvsto 1.3.2017 asia 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566