Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/12

 

09.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee yöraitioliikennettä Laajasaloon (b-asia)

HEL 2017-002670 T 00 00 03

Hankenumero 5264_115

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Laajasaloa palvelevat nykyisin metron liikennöinnin päätyttyä Rautatientorilta lähtevät yöbussilinjat 85N ja 86N. Nämä linjat kulkevat kaikkina päivinä noin kello 23.30 - 01.30 välisenä aikana. Linja 85N kulkee lisäksi perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä noin kello 4.30 asti ns. aamuyöliikenteenä.

Kruunusillat -hankkeen raitiotien yleissuunnitelmassa on esitetty Rautatieaseman ja Yliskylän välisen raitiolinjan liikennöintiajoiksi arkisin ja lauantaisin kello 5.30-1.30, sunnuntaisin kello 6.30 - 1.30. Tämä vastaa esimerkiksi raitiolinjan 4 liikennöintiaikoja. Kruunusillat -hankkeen valmistuttua raitioliikenne täydentää siten alueen yöbussilinjoja kello 01.30 asti. Kruunuvuorenrannan osalta yöliikenteen järjestämistä on tarpeen suunnitella bussiliikenteenä jo ennen raitiotien valmistumista.

Aamuyöliikennettä ajetaan Laajasaloon nykyisin vain viikonloppuisin, eikä sen laajentaminen muille päiville ole tällä hetkellä suunnitelmissa. Aamuyöliikenteen ajaminen myös raitioliikenteenä on periaatteessa mahdollista, mutta kustannukset ovat todennäköisesti bussiliikennettä suurempia. Avorahasteisen raitioliikenteen osalta aamuyöliikenteessä jouduttaisiin miettimään myös turvallisuutta ja maksaneisuuden valvontaa.

Kruunuvuorenrannan aamuyöliikenteen järjestämistä ei ole vielä suunniteltu tarkemmin. Yhtenä tavoitteena on linjaston pysyminen mahdollisimman samanlaisena ympäri vuorokauden; toisaalta yölinjaston on toimittava kustannustehokkaasti. Kasvavan Laajasalon joukkoliikenteen yöliikennöinnin järjestäminen täytyy kuitenkin suunnitella kokonaisuutena, jossa Kruunusillat -raitioyhteys on yksi mahdollistava tekijä. Joukkoliikenteen palvelutason ja linjaston suunnittelemisesta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään 1.3.2017 vastauksen valtuutettu Seija Muurisen aloitteeseen Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että Kruunuvuoren siltojen käyttöä suunniteltaessa selvitetään mahdollisuutta, että juuri Laajasaloon menevän raitiovaunulinjan aikataulujen kohdalla tutkitaan myös alueen yöbusseja korvaavien yöraitiovaunujen mahdollisuutta. (Tuomas Rantanen)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää aloitteesta kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2017 mennessä.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566