Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/4

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto 3.1.2017

HEL 2015-013800 T 10 03 03

 

Yleistä

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kiinteistöviraston lausuntoa Pohjois-Haagassa sijaitsevan Ida Aalbergin puiston länsiosan asemakaavan muutoksesta 12423.

Asemakaavan muutos mahdollistaa kaksikerroksisen noin 1650 k-m2 kokoisen päiväkotirakennuksen rakentamisen Ida Aalbergin puiston länsiosaan julkisten lähipalveluiden korttelialueelle. Nykyinen leikkipuisto kunnostetaan ja sen tarvitsemat sisätilat sijoitetaan samaan rakennukseen päiväkodin kanssa. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös kiertoliittymän rakentamisen Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien risteykseen.

Maanomistus ja –hankinta sekä kaavan toteutuskustannukset

Tontti 29138/15 on yksityisomistuksessa. Muu suunnittelualue on Helsingin kaupungin omistuksessa sen ollessa pääosin puistoa tai sisäisellä vuokrauksella kiinteistöviraston tilakeskuksen hallinnassa. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja asemakaavan muutoksen pohjana on ollut kiinteistöviraston tilakeskuksen tilaama ja Ramboll Oy:n laatima viitesuunnitelma päiväkodin ja leikkipuiston sijoittumisesta Ida Aalbergin puistoon.

Kaavassa kaavoitetaan pienessä määrin yksityisen omistamaa aluetta yleiseen käyttöön (kaduksi) mikä edellyttää po. maan hankkimista kaupungin omistukseen.

Edelleen kaavan toteuttaminen edellyttää johtosiirtoja. Johtosiirtojen minimointimahdollisuutta selvitettiin osana kaavavalmistelua, mutta mm. päiväkotitoimintoihin osoitetun tilan rajallisuudesta johtuen sekä monien eri tilatarpeiden yhdistämisen vuoksi esimerkiksi uuden päiväkotirakennuksen sijaintia ei valmistelussa muutettu.

Lopuksi

Kaava mahdollistaa hyvien kulkuyhteyksien varrelle päiväkodin. Päiväkoti tarvitaan korvaamaan vanha päiväkoti, joka on tarkoitus purkaa rakennuksen huonokuntoisuuden vuoksi. Kaavaratkaisulla myös parannetaan alueen liikenneturvallisuutta. Kaupunginosaa kehitetään monipuolisena ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa.

Lisätiedot

Anne Nahi, Valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 16.12.2016

HEL 2015-013800 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 28.10.2016

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta lausuntoa asemakaavan muutosehdotukseen, joka koskee Pohjois-Haagassa sijaitsevan Ida Aalbergin puiston länsiosaa. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta aiemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 19.2.2016. Tuolloin todettiin, että leikkipuisto tulee kunnostaa sen alkuperäiset ominaispiirteet huomioon ottaen ja että puiston kunnostussuunnitelman yhteydessä tulee myös tutkia tarkemmin puiston syntyhistoria, suunnitelmat ja toteutuneisuus sekä kasvillisuus ja myöhemmät muutokset. Lisäksi museo edellytti lausunnossaan, että uusi päiväkotirakennus tulee suunnitella laadukkaana ja paikkaan sovitettuna eikä se saa tuhota puiston alkuperäisiä rakenteita, säilyneitä pintamateriaaleja tai olennaista kasvillisuutta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tulee selvittää, onko puistolla sellaisia kulttuurihistoriallisia ja puistohistoriallisia arvoja, joiden vuoksi se tulisi suojella.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut sittemmin Pohjois-Haagan leikkipuiston ympäristöhistoriallisen koosteen (Niina Strengell 22.8.2016), jossa selvitetään puiston rakennushistoriaa. Kaupunginmuseo toteaa kuitenkin, että vaikkei koosteessa mainittua leikkipuiston etelälaidan kallioille valettua betonista talviliukumäkeä ole merkitty alkuperäissuunnitelmiin, on sillä merkitystä leikkipuiston rakennetulle kokonaisuudelle. Talviliukumäki hyödyntää ympäröivää kalliomaastoa yhdistäessään luontevasti rakennetun puistoympäristön kallioiseen luonnonmaastoon. Talviliukumäki on vakiintunut osa leikkipuistokokonaisuutta ainakin 1960-luvun lopulta asti. Näin ollen kaupunginmuseo esittää talviliukumäkeä liitettäväksi suojelun piiriin.

On hyvä, että lehmusrivi ja kahluualtaat liuskekivettyine ympäristöineen merkitään kaavaan suojeltavina osina. Kaupunginmuseo esittää, että ne säilyisivät jatkossakin kahluualtaina. Jos niille tulee uusi käyttötarkoitus, se ei saa olla altaiden rakenteisiin tai ulkoasuun kajoavaa. Rikkinäiset kahluualtaat tulee kunnostaa asianmukaisesti niiden alkuperäiset ominaispiirteet ja materiaalit säilyttäen.

Ida Aalbergin tien pohjoispuolella suunnittelualue rajautuu osin I maailmansodan aikaiseen linnoituslaitteeseen. Mikäli suunnittelualueella tehtävät toimenpiteet kohdistuvat linnoituslaitteisiin tai niitä tulee esiin, on oltava yhteydessä kaupunginmuseon arkeologiin.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 19.2.2016

Lisätiedot

Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 13.12.2016 § 146

HEL 2015-013800 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon asemakaavan muutoksesta nro 12423, Ida Aalbergin puiston länsiosa:

Tontin ja sisäänajoväylien suunnittelussa on otettava huomioon pelastustie- ja nostopaikkajärjestelyt niin, että ne ovat käyttökelpoisia myös talviolosuhteissa. Tontille on suunniteltava riittävä sammutusveden saanti maanpäällisiä paloposteja käyttäen.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 13.12.2016 § 378

HEL 2015-013800 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2016 § 465

HEL 2015-013800 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksessa nykyistä puistoaluetta (VP) muutetaan julkisten lähipalveluiden korttelialueeksi (YL), jolla mahdollistetaan kaksikerroksisen päiväkodin sijoittaminen tontille. Uusi rakennus sijoittuu pääosin nykyisen, purettavan leikkipuistorakennuksen kohdalle.

Puistoalueella toimii suosittu Pohjois-Haagan leikkipuisto, joka perustettiin vuonna 1958. Leikkipuiston sisätilat on suunniteltu sijoitettavaksi samaan rakennukseen päiväkodin kanssa. Leikkipuiston alkuperäiset piirteet, kuten kahluualtaat ja lehmusrivi on huomioitu kaavassa suojelumerkinnöin. Kahluualtaiden suojelumääräys sallii niiden käyttötarkoituksen muuttamisen.

Katualueen rajausta on tarkistettu Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien risteykseen suunnitellun kiertoliittymän kohdalla.

Asemakaavaratkaisu vähentää virkistysaluetta hieman yli puoli hehtaaria (5 968 m2) katualueen järjestelyjen ja uuden päiväkotitontin vuoksi.

Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien kadunrakentamisesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuksia arviolta 700 000 euroa. Lisäksi tulee varautua katujärjestelyihin liittyvien johtosiirtojen kustannuksiin, joita ei ole kaavoituksen yhteydessä arvioitu. Leikkipuiston ulkoalueiden uudelleenjärjestelyistä koituu rakennusvirastolle kustannuksia arviolta 700 000 euroa.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi