Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/4

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet (a-asia)

Pöydälle 25.04.2017

HEL 2017-003841 T 08 00 00

Hankenumero 0924_17

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston selvityksen "Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet" jatkosuunnittelussa tavoitteellisesti noudatettavaksi.

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.6.2008 hyväksymä liikennesuunnitelma sisältää ajoneuvotunnelin Abraham Wetterintieltä Itäväylälle keskustan suuntaan.

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteissa

        parannetaan ja yhtenäistetään kävelyreittejä ja -alueita

        nykyaikaistetaan pyöräliikenteen järjestelyt uusien suunnitteluohjeiden mukaisiksi

        turvaavat kasvavan joukkoliikenneterminaalin toimintaedellytykset

        varaudutaan lokakuussa 2016 valtuuston hyväksymän yleiskaavan mukaiseen pikaraitiotiehen

        tuetaan liikennejärjestelyillä pienten liiketilojen elinvoimaisuutta

        tehdään alueen katuverkossa autoliikenteen kapasiteettia lisääviä toimia

Aiemman liikennesuunnitelman (2008) mukaiseen tunneliin ei ole varauduttu alustavassa kymmenvuotisessa investointiohjelmassa. Vuonna 2013 laaditussa liikenteellisessä selvityksessä (kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.2014) todettiin, että tunnelia ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa lähitulevaisuudessa. Herttoniemen keskustan kohdalle ei myöskään esitetä suunnitteluperiaatteissa Itäväylän rinnakkaiskatuja, joille on annettu aikaisemmissa suunnitelmissa nimet Koodaajankatu ja Operaattorinkatu. Muutos vapauttaa Herttoniemen metroaseman yhteyteen suunnitellun bussiterminaalialueen laajentamiseen tarvittavan tilan ja selkeyttää liittymäjärjestelyitä itäväylän eritasoliittymän ramppien läheisyydessä. Sen sijaan varaudutaan rakentamaan vapaaoikeajärjestely Linnanrakentajantieltä suoraan Itäväylälle. Tämä suunnitellaan tarkemmin terminaalikorttelin ja sen lähiympäristön liikennejärjestelyihin liittyvänä asiana asemakaavoituksen edetessä.

Katuverkon toimivuus tavoitetilanteessa edellyttää, että Suunnittelijankadun katualuetta levennetään. Silloin Suunnittelijankadulle voidaan ohjata autoliikennettä ja rakentaa myös laadukkaat joukko- ja pyöräliikenteen järjestelyt kadulle.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Herttoniemen keskustan liikenteellistä nykytilaa leimaa voimakas läpikulkeva autoliikenne. Jalankulun ympäristö on kokonaisuutena puutteellinen ja ankea, vaikka esimerkiksi metroaseman ympäristössä on paljon kävelijöitä. Pyöräliikenteen yhteydet ovat heikkolaatuisia ja niiden jatkuvuus on sattumanvaraista.

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteissa on sovitettu yhteen eri vaiheissa olevien aluetta koskevien suunnitelmien sisältöä noudattaen hyväksyttyjen yleiskaavan ja liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteita.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.6.2008 hyväksymä liikennesuunnitelma sisältää ajoneuvotunnelin Abraham Wetterintieltä Itäväylälle keskustan suuntaan. Tunnelin rakentaminen ei sisälly seuraavan 10 vuoden investointiohjelmaan. Suunnitteluperiaatteiden lähtökohdiksi on selvitetty, millaisilla toimenpiteillä autoliikenne toimisi mahdollisimman hyvin ilman yhdystunnelin rakentamista.

Vuonna 2008 hyväksytyssä suunnitelmassa ei ole varauduttu Herttoniemen terminaalin kasvavaan tilantarpeeseen eikä joukkoliikenteen järjestelyjä ole tuossa vaiheessa vielä voitu esittää. Herttoniemen metroasemakorttelin asemakaavamuutos on vireillä. Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä suunnitellaan terminaalialueen ja siihen kytkeytyvien katujen liikennejärjestelyt tarkemmin, kun samalla selviää mitä toimintoja terminaalikortteliin tulee.

Tänä vuonna on aloitettu uuden Suunnittelijankadun sillan ja sille johtavien yhteyksien rakentaminen. Myös sillan liikennejärjestelyiden vuoksi on tarpeen tarkastella koko keskusta-alueen liikennejärjestelmä.

Suunnitelma

Parannetaan ja yhtenäistetään kävelyreittejä ja -alueita

Jalan kuljettavuus määrittelee keskusta-alueen laatua. Herttoniemen keskustassa jalankulun edellytyksiä ja houkuttelevuutta parannetaan merkittävästi sekä yleisillä alueilla että asemakaavoituksen keinoin tonteilla. Herttoniemen keskuksen laadukkaasta jalankulkualueesta muodostetaan yhtenäinen kokonaisuus, jonka täydentymistä kiinteistöjen sisällä tuetaan tekemällä sisäänkäynnit laadukkaasti tavoitettaviksi jalankulkualueilta.

Nykyaikaistetaan pyöräliikenteen järjestelyt

Herttoniemen keskustan kautta on esitetty kulkevaksi kaksi pyöräliikenteen baanaa. Toinen kulkee Itäväylän suuntaisesti ja toinen Laajasalon suuntaan. Näiden risteys muodostaa merkittävän risteysalueen ja sen tulee sijaita keskeisesti Herttoniemen keskuksessa korostaen myös perillä oloa. Baanojen lisäksi rakennettavat muut pyöräliikennejärjestelyt pyritään toteuttamaan yksisuuntaisina noudattaen päivitettyjä suunnitteluohjeita.

Turvataan kasvavan joukkoliikennekysynnän toimintaedellytykset

Herttoniemen terminaaliin on tarvetta rakentaa lisää kapasiteettia bussiliikenteelle vastaamaan tulevaisuuden joukkoliikenteen kysyntätarpeita. Terminaaliin rakennetaan uudet lähtölaiturit ja lisääntyvän lähtökapasiteetin edellyttämiä ajantasauspysäköintipaikkoja liikennöintiin tarvittavalle kalustolle. Terminaalin toiminta laajennetussa muodossa ei mahdu sen nykyiselle tontille. Terminaalin toiminnoille varatun alueen laajentaminen Itäväylän suuntaan parantaa ratkaisevasti edellytyksiä lisätä terminaalin lähtökapasiteettia. Suunnitteluperiaatteissa on huomioitu myös syksyllä 2016 hyväksytyn yleiskaavan mukainen varaus pikaraitiotieyhteydelle. Se voidaan toteuttaa myös runkobussiliikenteellä.

Tuetaan liikennejärjestelyillä pienten liiketilojen elinvoimaisuutta

Herttoniemen keskustan katuverkossa on paljon lähialueen toimitiloja palvelevaa tavaraliikennettä. Isoimmat myymälät hoitavat tavaraliikenteensä erillisten kiinteistöillä sijaitsevien lastauspihojen kautta, mutta kivijalkamyymälöitä huolletaan myös kadulta. Tavaraliikenne hoidetaan jatkossakin nykyisen kaltaisilla järjestelyillä. Katujen varteen sijoittuville kivijalkamyymälöille tarjotaan hyvät edellytykset huollon järjestämiseksi ajoradalta. Liikenneturvallisuudesta ja tavaratoimitusten sujuvuudesta huolehditaan erottamalla raskaiden ajoneuvojen liikennöinti jalankulkuvirroista.

Tehdään alueen katuverkossa autoliikenteen kapasiteettia lisääviä toimia

Vuonna 2013 laaditussa Liikenteen pitkän aikajänteen kehittämismahdollisuuksia -selvityksessä (kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.1014) on tutkittu toimenpiteitä välityskyvyn parantamiseksi ilman tunnelia. Selvityksessä todettiin, että Herttoniemen tunnelin hyödyt jäävät melko pieniksi hankkeen investointikustannukseen suhteutettuna. Tämä johtuu siitä, että tunnelin käyttäjämäärä jää lopulta melko vaatimattomaksi ja toisaalta siitä, että suurimmat hyödyt kohdistuvat lähinnä ruuhkahuippuihin ja erityisesti Helsingin suuntaan kulkevalle aamuruuhkaliikenteelle. Tunneliyhteyden toteuttamismahdollisuus on kuitenkin syytä säilyttää kauempana tulevaisuudessa, mikäli liikennekysyntä esimerkiksi Santahaminan mahdollisen rakentamisen myötä kasvaa selvästi nyt ennustetusta.

Katuverkon kapasiteettia lisäämällä parannetaan alueen autoliikenteen toimivuutta. Herttoniemen keskustan kohdalle ei rakenneta Itäväylän suuntaista uutta rinnakkaiskatua (Koodaajankatu), mikä vapauttaa terminaalialueen laajentamiseen tarvittavan tilan. Edellytyksenä on, että Suunnittelijankadun katualuetta levennetään. Levennetylle Suunnittelijankadulle voidaan ohjata autoliikennettä ja rakentaa myös laadukkaat joukko- ja pyöräliikenteen järjestelyt.

Pysäköinti sijoitetaan pääosin tonteille. Vähäliikenteisimpien katujen varsille mahdollistetaan asiointipysäköintiä.

Kustannukset

Vuonna 2008 hyväksytyssä liikennesuunnitelman mukaisten liikennejärjestelyiden kustannusarvio oli 101 Milj.€. Tämä sisälsi tunnelin ja katuverkossa tehtävät muutokset mm. Itäväylän kaksi uutta suuntaista eritasoliittymää. Näistä eritasoliittymistä toinen eli Suunnittelijankadun eritasoliittymä on parhaillaan rakenteilla. Rakentaminen pitää sisällään myös kustannuksiltaan merkittäviä tukimuureja Itäväylän reunaan, jotka ovat hyödynnettävissä myös jatkossa.

Ehdotettujen suunnitteluperiaatteiden mukaiset liikennejärjestelyt vastaavat vuoden 2008 hyväksytyn suunnitelman mukaisia liikennejärjestelyitä katuverkolla lukuun ottamatta Suunnittelijankadun itäpäätä, jossa rakennettavaa katupintaa on enemmän. Tästä koituu noin 400 000 euron lisäkustannus. Uusien suunnitteluperiaatteiden mukaisien toimenpiteiden kustannukset tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Vuorovaikutus

Liikennesuunnitteluperiaatteita on laadittu yhteistyössä asemakaavoituksen, HKL:n ja HSL:n kanssa.

Valmistelun kuluessa on neuvoteltu niiden kiinteistöjen ja toimijoiden kanssa, joihin vaikutukset suurimmalta osaltaan kohdistuvat ja löydetty yhteiset näkemykset liikennesuunnittelun periaatteiksi.

Jatkotoimenpiteet

Varsinaiset liikennesuunnitelmat laaditaan myöhemmin. Herttoniemen metroterminaalin ympäristö (Hiihtäjäntie, Hiihtomäentie, Koodaajankatu, Linnanrakentajantien liittymäjärjestely itäväylälle ja Operaattorinkatu) suunnitellaan yhteistyössä HKL:n kanssa, joka valmistelee terminaalin peruskorjausta. Suunnittelijankadun liikennejärjestelyt tehdään osana Työnjohtajankadun alueen asemakaavoitusta, kuten myös muut kyseisen kaava-alueen liikennejärjestelyt.

Toteutus

Liikennejärjestelyistä laaditaan liikennesuunnitelmien jälkeen katusuunnitelmat. Nämä toteutetaan alueen muun toteutuksen edistymisen mukaan.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet selvitys

2

Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566