Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/5

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Alppiharjun Harjuportin asemakaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville (nro 12460) (a-asia)

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Ksv 0858_3, karttaruutu 675497c

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

        asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin 358 tontteja 59 ja 61.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijoilta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee osoitteita Hämeentie 62 ja 64, jotka sijaitsevat Alppiharjussa, Kurvissa. Kaavaratkaisu mahdollistaa tonteilla sijaitsevien asuinkerrostalojen korottamisen. Lisäksi Hämeentie 62 (12/358/59) tontilla piharakennuksen käyttötarkoitus muutetaan kokonaan asumiseksi.

Tavoitteena on mahdollistaa tonttien täydennysrakentaminen joukkoliikenteen solmukohtien yhteydessä. Lisäksi tavoitteena on kaupunkikuvan eheyttäminen.

Uutta asuntokerrosalaa on 3 210 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 70.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaupunkirakennetta tiivistetään metroaseman ympäristössä. Kurvin pohjoisnurkan korottaminen parantaa ja eheyttää alueen kaupunkikuvaa. Korotuksen myötä Hämeentien ja Mäkelänkadun risteysalueen talot saavat yhtenäisemmän mittakaavan.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on tällä hetkellä 5-kerroksiset asuinkerrostalot.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1982) alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK).

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:

        rakennusvalvontavirasto

        ympäristökeskus

        kiinteistövirasto

Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui Hämeentien ja Teollisuuskadun liikenteen aiheuttamien melun ja ilmanepäpuhtauksien tarkempaan huomioimiseen kaavaratkaisussa. Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui kaavaratkaisun yksityiskohtaisen ulkoasun määrittämisestä aiheutuviin mahdollisiin myöhempiin ongelmiin. Kiinteistöviraston tilakeskus kiinnitti huomiota naapurirakennuksen pihan varjoisuuteen korotuksen toteutuessa.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että ilmanvaihtoa koskevia määräyksiä on tarkennettu ja selostusta on tarkennettu ilmanlaadun osalta, lisäksi ulkoasua koskevia määräyksiä on yleistetty.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 5 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse. Mielipiteet kohdistuivat rakennuksen ulkonäköön, piharakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen tarkoituksenmukaisuuteen. Nähtiin, että kaavamuutos rajoittaa naapuritonttien käyttöä. Lisäksi toivottiin, että nykyisin tontille sijoittuva rakennus (Hämeentie 64) puretaan ja tilalle suunniteltaisiin kokonaan uusi rakennus ja samalla tarkasteluun otettaisiin nykyinen Lääkäriliiton talo (Mäkelänkatu 2). Nähtiin myös, että korotus varjostaa naapuri rakennuksia ja johtaa tuuliolosuhteiden muutoksiin Kurvissa. Lisäksi mielipiteissä tuotiin esiin yksittäisten kaavamääräysten, kuten yksinomaan Hämeentielle avautuvien asuntojen kieltäminen sekä perheasuntoja vaativan määräyksen johtavan liian kalliiseen toteutukseen. Mielipiteessä tuotiin esiin, ettei alue ja tontit ole lapsiperheille soveltuvia.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavamääräyksiä korotusosan suhteen on väljennetty, lisäksi ilmanlaatua on tutkittu yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

        kaupunginmuseo

        kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto

        pelastuslautakunta

        rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto

        yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto

        ympäristölautakunta/ympäristökeskus

        sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

Kiinteistövirasto käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn yksityisten maanomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Marja Piimies

Lisätiedot

Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi

Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 kartta, päivätty 9.5.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 selostus, päivätty 9.5.2017

5

Viitesuunnitelma

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 9.5.2017 ja asukastilaisuuden 7.12.2015 muistio

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kustannusten osalta

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski (laskutus)

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566