Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/7

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 29.3.2017

HEL 2013-008261 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1175-01/17, Lauttasaaren, Vattuniemen (31.ko) asemakaavan muutos, Särkiniementie 10. Määräaika on 29.3.2017 mennessä.

Kaavan valmistelussa tulee huomioida tontin liikennejärjestelyt ja pysäköintijärjestelyt sekä pelastustiet.

Kaavatyössä yhteyshenkilöinä toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 26.9.2014

HEL 2013-008261 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1175-00/14, (31.ko, Lauttasaari, 31124/3.A, Särkiniementie 10) 10.10.2014 mennessä.

Hakemus koskee asuintalojen korottamista.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.10.2014

HEL 2013-008261 T 10 03 03

 

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt tiedon Lauttasaaren Vattuniemessä osoitteessa Särkiniementie 10 sijaitsevaa tonttia koskevan asemakaavamuutoksen käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman esillä olosta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Lauttasaaren Vattuniemen länsirannalla, lähellä Särkiniementien eteläpäätä. Kyseinen tontti on osa korttelia 31124, joka rajautuu idässä Särkiniementiehen ja lännen puolella Merikylpylän puistoa ja Särkiniemen puistoa yhdistävään, merenrantaa reunustavaan puistokaistaleeseen. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1950 vahvistettu asemakaava, jossa kortteliin saa rakentaa enintään kaksikerroksisia ja kahdeksan metriä korkeita asuinrakennuksia ja yksikerroksisia, enintään neljä metriä korkeita talousrakennuksia. Kyseisessä, alueen ensimmäisessä asemakaavassa koko Vattuniemen länsiranta, yhtä pienehköä tehdaskorttelia lukuun ottamatta, varattiin matalalle asuinrakentamiselle.

Tällä hetkellä suunnittelualueena olevalla tontilla sijaitsee kaksi arkkitehti Else Aropaltion vuonna 1968 suunnittelemaa kaksikerroksista asuinrakennusta, joista kadunpuoleisen talon pohjakerroksessa on myös liiketila. Asuinkerrosten lisäksi taloissa on autotalleille varattu kellarikerros. Rakennuksissa on loiva satulakatto ja julkisivut on muurattu kalkkihiekkatiilestä. Parvekkeissa ja sokkelissa materiaalina on maalattu betoni, minkä lisäksi ikkunoiden välissä on käytetty panelointia. Ilmeeltään ja materiaaleiltaan rakennukset edustavat melko tyypillisiä 1960-luvun pienkerrostaloja. Rakennukset ovat hyvin säilyttäneet ominaispiirteensä, joskin ikkunat on uusittu alumiinipuitteisiksi. Suunnittelualueen kulttuurihistoriallista merkittävyyttä lisää se, että rakennusten suunnittelija arkkitehti Else Aropaltio (1914-2008) tunnetaan erityisesti juuri helsinkiläisen ja Lauttasaaren asuinrakennusarkkitehtuurin kehittäjänä. Lauttasaaren lisäksi hän suunnitteli paljon laadukkaita asuintaloja esimerkiksi Herttoniemeen.

Asemakaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu Särkiniementie 10:n molempien asuinkerrostalojen osittainen korottaminen kerroksella. Suunnittelualueen läheisyydessä korttelissa 31122 on vuonna 2010 voimaantullut asemakaavan muutos, jossa vuoden 1950 asemakaavassa korkeintaan 8 metriä korkeiden tehdasrakennusten korttelialue muutettiin pääosin kaksi-kolmikerroksisten asuinpientalojen ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kyseisessä, alueen ensimmäisessä vuoden 1950 asemakaavassa eräänä tavoitteena on ollut rantavyöhykkeen rakennuskannan pienimittakaavaisuus. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että tätä tavoitetta kunnioitetaan myös nyt esillä olevan suunnittelualueen ja jatkossa koko Vattuniemen länsirannan kortteleiden kehittämisessä. Lähtökohtana tulee olla, että rakennuskannan korkeus rajoitetaan enintään esitettyyn kolmeen kerrokseen ja vahvistetaan alueen vehreää ja pienimittakaavaista ominaisluonnetta. Tätä periaatetta noudattaen myös Särkiniementie 10:n asuinrakennusten osittainen korotus ja muutos näiden rakentamisaikakaudelleen melko tyypillisten rakennusten alkuperäiseen arkkitehtuuriin on mahdollista, kunhan se suunnitellaan ja toteutetaan laadukkaasti alkuperäistä arkkitehtuuria ja alueen ominaisluonnetta kunnioittaen. Asemakaavan muutoksessa tämä tulee varmistaa riittävillä lisärakentamisen materiaali- ja kattokaltevuusmääräyksillä sekä pihojen vehreyttä vahvistavilla määräyksillä.

Kaupunginmuseo katsoo, että edellä mainituin ehdoin Särkiniementie 10:n lisärakentamista ohjaava asemakaavamuutos on mahdollinen ja sillä voidaan tukea alueen alkuperäistä kaavallista ratkaisua ja luoda olemassa olevaa rakennuskantaa kunnioittava kokonaisuus, joka sopeutuu lähiympäristöönsä, sen katutilaan ja näkymiin.

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi