Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/8

 

09.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee yömetroliikenteen palauttamista (b-asia)

HEL 2017-002207 T 00 00 03

Hankenumero 5264_125

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Metron liikennöintiajan laajentamista yöaikaan esitetään aika ajoin kaupunginvaltuutettujen, asukkaiden ja eri sidosryhmien taholta. Nykyisin vuorokauden viimeinen metro Ruoholahdesta Mellunmäkeen lähtee kaikkina päivinä klo 23:31. Tämän jälkeen joukkoliikenneyhteydet hoidetaan busseilla kaupungin keskustasta lähtevillä N-linjoilla. Länsimetron liikenteen alkaessa Espoon suunnalla aiotaan toimia vastaavalla tavalla.

HSL toteutti Helsingin kaupungin pyynnöstä 8.11.2013 - 31.12.2014 kokeilun, jonka aikana metro liikennöi viikonloppuisin noin klo 1.30 asti. Kokeilun aikana Itä-Helsingin yöbusseilta vähennettiin vuoroja eikä metroasemilta ollut yömetron liikennöintiaikoina liityntäbussiyhteyksiä.

Metron yöliikenteessä oli kokeilun aikana keskimäärin 3 200 matkustajaa yötä kohden, joten matkustajamäärät olivat selvästi pienempiä kuin muina vuorokauden liikennöintijaksoina. Suuri osa, jopa 40 prosenttia yömetromatkoista oli kantakaupungin sisäisiä Ruoholahden ja Kalasataman välisellä osuudella tehtyjä matkoja. Yömetro vähensi Itä-Helsingin yöbussien käyttöä: niissä oli yötä kohti keskimäärin 1 500 matkustajaa vähemmän kuin aiempina vuosina. Yöliikenteen kustannukset matkaa kohti olivat moninkertaiset päiväliikenteeseen verrattuna.

Länsimetron liikennöinnin alkaessa HSL:n olisi hyvä yhteistyössä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa tutkia vielä uudelleen metron yöliikenteen järjestämisen vaihtoehtoja. HSL:n tulisi myös raportoida perusteellisemmin edellisen yömetrokokeilun tulokset. Tämän jälkeen voidaan asiaa arvioida uudestaan joukkoliikenteen palvelutason ja taloudellisuuden näkökulmista.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Laura Nordström ja 44 muuta valtuutettua ovat tehneet 22.2.2017 seuraavan aloitteen:

Metron käyttäjät ovat vuodesta toiseen tyytyväisimpiä joukkoliikenteen matkustajia. 8.11.2013 - 31.12.2014 helsinkiläiset pääsivät nauttimaan metron yömetroliikenteestä perjantaisin ja lauantaisin klo 23.30-1.30. Matkustajia oli keskimäärin 3 200 matkustajaa yötä kohti.

HSL:n hallitus lopetti kokeilun viitaten kustannusten kalleuteen ja Helsingin kantakaupungin sisällä tapahtuvien matkojen suureen osuuteen. Samalla se kuitenkin päätti, että selvitetään "onko metron yöliikenteessä päällekkäisyyttä bussilinjojen kanssa", mitä myös Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus olivat omissa lausunnoissaan edellyttäneet.

Tämä selvitys tehtiin heti kokeilun jälkeen melko kevyesti, vaikka yömetrokokeilun yhteispeli bussiliikenteen kanssa olisi voitu toteuttaa tehokkaammin. Nyt olisi aika selvittää asia kunnolla.

Länsimetron liikennöinti tulee muuttamaan Helsingin ja Espoon välistä bussiliikennettä sekä metron saavutettavuutta merkittävästi. Muun muassa Lauttasaari ja Otaniemi tulevat metron varrelle. Tämä antaa oleellisen lisäsyyn tutkia tilanne uudelleen.

Yömetro palvelisi niin vapaa-ajan matkustajia kuin myöhään työskenteleviä kaupunkilaisia. Kysynnän voi olettaa kasvaneen, sillä kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on lisännyt myöhäisiltaan asti työskentelevien työntekijöiden määrää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja Helsingin kaupunki selvittävät, miten yömetro ja bussien yöliikenne olisi parhaiten sovitettavissa yhteen sekä mahdollisuutta palauttaa yömetroliikenne viikonloppuisin länsimetron aloittamisen yhteydessä. Samalla tulee selvittää, voisiko metro liikennöidä myös arkisin hieman myöhempään.  

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2017 mennessä. Lausunto on pyydetty myös HSL:ltä ja HKL:n johtokunnalta.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Allekirjoitettu Nordström Laura ym. valtuustoaloite kvsto 22.2.2017 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566