Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/1

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Telakkaranta, Konepajan alueen alustava liikennesuunnitelma (a-asia)

Pöydälle 25.04.2017

HEL 2017-003410 T 08 00 00

Hankenumero 0841_4

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6709-4 mukaisen Telakkarannan, Konepajan alueen alustavan liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Telakkaranta, Konepaja ja telakka-allas asemakaavaehdotus (nro 12454) on lautakunnan listalla asemakaavapäällikön asiana ja sen yhteydessä on laadittu alustava liikennesuunnitelma (piirustus 6709-4).

Suunnitelmassa on esitetty asemakaavan mahdollistamat järjestelyt jalankululle, pyöräilylle sekä huoltoajolle. Alustavan liikennesuunnitelman perusteella laaditaan asemakaavan muistutusten ja lausuntojen jälkeen tarkennettu liikennesuunnitelma, joka käsitellään asemakaavan kanssa samanaikaisesti.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Alueella on voimassa 22.1.2016 lainvoiman saanut Telakkarannan asemakaava (nro 12100). Nyt laadittavassa asemakaavan muutoksessa (Telakkaranta, Konepaja ja telakka-allas asemakaavaehdotus, nro 12454) mahdollistetaan konepajan ja telakkakonttorin muuttaminen palvelu-, liike- ja toimitiloiksi. Lisäksi kuivatelakka-allas liitetään osaksi Telakkarannan julkisia ulkotiloja. Myös voimassa olevan asemakaavan jalankulku, pyöräily ja huoltoajoreittejä muutetaan vastaamaan kaava-alueen toimintojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Suunnitelma-alue rajautuu liikennesuunnitelmaan (6471-7), joka on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.8.2015.

Suunnitelma

Konepajan eteläpuolelle sijoittuva Hietalahdenlaiturin osaksi liitetty jalankulun ja pyöräilyn alue, on muutettu katualueeksi, jolla huoltoajoa ei ole sallittu. Huoltoajo kuivatelakka-altaalle sekä Hietalahdenlaiturin muihin kohteisiin on sallittu Pursimiehenkadun kautta. Telakka-altaan mahdollinen käyttö aiheuttaa toteutuessaan lisää huoltoajoliikennettä. Pyöräliikenne Hietalahdenlaiturille kulkee joko Konepajan rakennuksen eteläreunaa tai Pursimiehenkatua pitkin.

Kustannukset

Liikennejärjestelyiden kustannukset sisältyvät Telakkarannan asemakaavan (12100, lainvoimainen 22.1.2016) toteuttamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin.

Vuorovaikutus

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 16.1.–3.2.2017. Liikenneasioihin ei tullut kannanottoja.

Jatkotoimenpiteet

Liikennesuunnitelma laaditaan asemakaavaehdotuksen muistutusten ja lausuntojen jälkeen.

Toteutus

Suunnitelman toteutus liittyy Telakkarannan asemakaava-alueen katujen rakentamiseen.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6709-4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566