Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/5

 

09.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Somerikkotien ja Huokotien liikenneympyrän liikennesuunnitelma (a-asia)

HEL 2017-004318 T 08 00 00

Hankenumero 0925_15

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6719-2 mukaisen Somerikkotien ja Huokotien liikenneympyrän liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi liikenneympyrä Somerikkotien ja Huokotien risteykseen. Samalla parannetaan nykyiset linja-autopysäkit vastaamaan runkolinjan 570 tarpeita.

Esittelijän perustelut

Nykytila

Huokotie ja Somerikkotien itäinen haara ovat pääkatuverkostoa. Risteyksestä etelään päin Somerikkotie on alueellinen kokoojakatu. Nopeusrajoitus kaikilla kaduilla on 50 km/h. Liikennemäärät näillä kaduilla ovat likimäärin yhtä suuret, noin 9 000 - 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Katujen ajoradat ovat poikkeuksellisen leveät ja linjaukset suoria, minkä takia kaduilla esiintyy ylinopeuksia. Somerikkotien linja-autopysäkit ovat laadultaan heikkoja ja ne on mitoitettu yhtä linja-autoa varten. Risteys on kolmihaarainen T-risteys, jossa pohjois- eteläsuunta on etuajo-oikeutettu. Ruuhka-aikana Somerikkotien itäsuunta alkaa ruuhkautua merkittävästi, mikä häiritsee varsinkin linja-autoliikennettä. Viimeisen 12 vuoden aikana suunnittelualueella on sattunut kymmenen onnettomuutta, joista kolme on johtanut loukkaantumiseen.

Somerikkotien eteläosalle on kaupunkisuunnittelulautakunnassa 28.1.2010 hyväksytty kadun ajorataa kaventava liikennesuunnitelma (piirustus 5826-7 ja 5827-44), jota rakennusvirasto ei ole toteuttanut määrärahojen niukkuuden takia.

Liikennesuunnitelma

Suunnitelmassa esitetään risteyksen muuttamista liikenneympyräksi ja Somerikkotien linja-autopysäkkien parantamista runkolinjan vaatimalle tasolle. Risteyksen liikennemäärät ovat liikenneympyrän toimivuuden kannalta optimaalisia. Tavoitteiden mukaan runkolinja 570 (Mellunmäki - Aviapolis) alkaa liikennöidä vuonna 2018 Somerikkotien kautta ja bussiliikenne lisääntyy tämän myötä merkittävästi. Tarve risteyksen ja Somerikkotien linja-autopysäkkien parantamisesta on havaittu runkolinjan 570 suunnittelun yhteydessä. Somerikkotien eteläpään pysäkkiparin parantamisesta valmistellaan liikennesuunnittelupäällikön päätös.

Liikenneympyrän länsireunalla osa jalankulun ja pyöräilyn väylästä sekä viherkaistasta ei mahdu nykyiselle katualueelle vaan lisätilaa tarvitaan puiston puolelta. Rakenne ylittää hetkellisesti puiston rajan enimmillään 8 metrillä. Jakomäen tulevan asemakaavoituksen yhteydessä katualueen rajaukseen tehdään tarvittavat muutokset.

Liikennesuunnitelmassa on otettu huomioon vuoden 2010 liikennesuunnitelman, ja sen mukaiset järjestelyt saadaan tarvittaessa sovitettua liikenneympyrään.

Liikenteelliset vaikutukset

Risteyksen muuttaminen liikenneympyräksi rauhoittaa liikennettä, lisää liikenneturvallisuutta ja parantaa välityskykyä itäsuunnasta. Lisäksi se parantaa pyöräilyn sekä kävelyn reitistöä ja antaa hyvän lähtökohdan suunnitella Huokotien ja Somerikkotien pyöräilyn pääreitit esikaupungin tavoiteverkoston mukaisiksi.

Vuorovaikutus

Suunnitelma on ollut esillä Jakomäen asemakaavoituksen OAS-tilaisuudessa 6.4.2017. Kaikki asukkailta saadut kommentit liikenneympyräajatuksesta olivat positiivisia. Suunnitelmaa ovat kommentoineet myös HSL, rakennusvirasto ja Gasum.

Gasumin maakaasuputki alittaa liikenneympyrän jalankulun ja pyöräilyn väylän liikenneympyrän länsireunalla. Kaasuputki ja siihen liittyvät ratkaisut vaativat katusuunnitelmavaiheessa lisäneuvotteluja Gasumin kanssa. Kaasuputken siirrosta käynnistetään suunnitelma Jakomäen asemakaavoituksen yhteydessä. Mahdollisista väliaikaisratkaisuista pitää kuitenkin neuvotella Gasumin kanssa sen varalta, että putken siirron ja liikenneympyrän rakentamisen aikataulut eivät kohtaa.

Kustannukset (alv 0 %)

Katualueiden kustannuksiksi on alustavasti arvioitu 700 000 euroa. Arvioitu kustannus ei sisällä kaasuputkeen liittyviä kustannuksia, sillä ne tarkentuvat vasta katusuunnitelmavaiheessa.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Juha Ruonala, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37416

juha.ruonala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6719-2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566