Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/4

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 209

HEL 2017-003841 T 08 00 00

Hankenumero 0924_17

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.04.2017 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Eija Loukoila: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi