Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/11

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 22.02.2017 § 125

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

22.02.2017 Palautettiin

Valtuutettu Leo Stranius ehdotti valtuutettu Paavo Arhinmäen kannattamana, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että pyöräväylä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin selvitetään perusteellisesti ottaen huomioon länsipään suuaukon liuskan sekä pyöräilyn tai tarvittaessa myös kävelyn sovittamisen tunneliin.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että pyöräväylä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin selvitetään perusteellisesti ottaen huomioon länsipään suuaukon liuskan sekä pyöräilyn tai tarvittaessa myös kävelyn sovittamisen tunneliin.

Jaa-äänet: 32
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Sinikka Vepsä, Tuulikki Vuorinen, Heta Välimäki

Ei-äänet: 45
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Charlotte Granberg-Haakana, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Laura Nordström, Hannu Oskala, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Terhi Koulumies

Poissa: 5
Outi Alanko-Kahiluoto, Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Tuomo Valokainen

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

15.02.2017 Pöydälle

01.02.2017 Pöydälle

18.01.2017 Pöydälle

30.11.2016 Pöydälle

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 997

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 233

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 6083-7, kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.2012) sekä Pyöräliikenteen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelmassa (piirustus 6168-7, kaupunkisuunnittelulautakunta 19.2.2013) on esitetty Pasilan ja Vallilanlaakson välinen pyöräily-yhteys kulkevaksi Asemapäällikönkatua pitkin ja edelleen olemassa olevan jalankululle ja pyöräilylle osoitetun sillan kautta Mäkelänkadun ylitse Vallilanlaaksoon. Lännessä yhteys jatkuu Pasilansillan ja Esterinportin kautta Länsi-Pasilaan ja sieltä Keskuspuistoon. Alueen suunnittelussa on huomioitu nämä tavoiteverkot.

Ajantasa-asemakaavassa tunneli on osoitettu maanalaiseksi rautateitä varten varatuksi tilaksi. Tunnelin molemmissa päissä on viime vuosina ollut vireillä useita hankkeita, joita käsiteltäessä ei ole ollut tiedossa tunnelia koskevia tavoitteita esim. pyöräilyn suhteen. Lännessä on rakenteilla Teollisuuskadun muutokset, jotka perustuvat yleiskaavaan ja idässä on ollut suunnitteilla koulun laajennushanke. Tunnelin suuaukon suurin haaste länsipäässä on korkeusasemat eli liittyminen tunnelista länteen.

Junatunnelin länsipää sijaitsee Itä-Pasilassa, Kumpulantien ja Ratamestarinkadun kulmassa. Teollisuuskadun tunneli valmistuu vuonna 2019 eikä se mahdollista pyöräyhteyden rakentamista ratojen alitse länteen. Ainoa mahdollisuus olisi nousta tunnelista Ratapihantielle. Tunnelin suuaukon tasaus on +13,7. Maanpinta nousee lännen suuntaan ja saavuttaa Ratapihantiellä koron +26,9. Tämä tekee esteettömän tai ylipäätänsä kaltevuudeltaan ja pituudeltaan kohtuullisen luiskan rakentamisen tunnelista länteen Ratapihantielle mahdottomaksi.

Junatunneli on yli 600 metriä pitkä kalliotunneli. Tunnelin muuttaminen miellyttäväksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi jalankulun ja pyöräilyn yhteydeksi olisi hankalaa tunnelin pituuden ja kapeuden johdosta.

Edellä esitetyistä syistä johtuen pyöräilyn osoittamista Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen junatunneliin ei ole arvioitu tarkoituksenmukaiseksi.

Pasilassa itä-länsi suuntaisen pyöräilyn edistämiseksi parannetaan Asemapäällikönkadun ja Pasilansillan kautta kulkevaa reittiä. Pasilansillalla valmistuu uudet yksisuuntaiset pyöräjärjestelyt vuonna 2019. Asemapäällikönkadulle ollaan laatimassa liikennesuunnitelmaa, jossa on tavoiteverkon mukaiset pyörätieratkaisut.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi