Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/8

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 16.8.2016

HEL 2015-014306 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1258-00/16 Asunto-osakeyhtiö Helsingin Liisankatu 14 (asemakaavan muutoshakemus Kruununhaan tontille 17/7), 26.8.2016 mennessä.

Kaavamuutos koskee tonttia. Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.8.2016

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 22.6.2016

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Asunto-osakeyhtiö Helsingin Liisankatu 14 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja antaa seuraavan lausunnon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy ilmi mm. seuraavaa: Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusi asuinrakentaminen tontin sisäpihalle. Liisankadun varressa sijaitseva rakennus säilyy ja sen suojelumääräykset tarkistetaan. Sisäpihalla sijaitseva vajaakäytölle jäänyt liikuntahalli- ja työpajarakennus on tarkoitus purkaa. Tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva pieni nelikerroksinen asuinkerrostalo säilytetään ja sen suojeluarvot otetaan kaavoituksessa huomioon.

Tontille on suunnitteilla kaksi uutta enimmillään 6-kerroksista asuinrakennusta. Tavoitteena on jatkaa korttelin sisäpihoille tyypillistä tilallista monimuotoisuutta ja materiaalien käyttöä. Sisäpihan avoin piha-alue laajenee muuttuen asfalttipihasta istutetuksi asuntopihaksi. Kaikki tontin autopaikat sijoittuvat pihakannen alle tai nykyisiin kellaritiloihin.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1984) alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Liisankadun varressa sijaitseva rakennus on suojeltu So-merkinnällä. Liikuntahallirakennuksen uv-rakennusalalle saa sijoittaa urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Liisankatu kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki –alueeseen. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, asuminen/toimitila.

Tontilla sijaitsevat kadun varren suojeltu asuinrakennus (K. Borg 1928–1929), liikuntahalli- ja työpajarakennus (Frosterus & Gripenberg 1922–1923). Pihan perällä on lisäksi pieni nelikerroksinen asuinrakennus. Sisäpihan rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvitys (Groop & Tiensuu Arkkitehdit 2013). Tontti on rakennettu hyvin täyteen ja kaikki sen eri tasoille sijoittuvat pienet sisäpihat ovat asfaltoituja.

Liikuntahalli- ja työpajarakennus liittyy suomalaiseen elokuvahistoriaan, sillä se muutettiin Suomen Filmiteollisuus Oy:n studioiksi vuonna 1945. Studiot olivat Pohjoismaiden suurimmat, ne sijoitetiin tennishallien paikalle ja parvikerroksiin tuli tarkkaamo ja pukuhuonetiloja. Studioissa kuvattiin yli sata suomalaista elokuvaa. Suomen Filmiteollisuus Oy:n toiminta päättyi yhtiön konkurssiin vuonna 1965. Yleisradion Liisankadun studiot toimivat tiloissa 1970-luvun lopulle asti, jonka jälkeen tilat muutettiin takaisin alkuperäiseen käyttöönsä eli liikuntatiloiksi.

Kaupunginmuseo on ollut mukana hankkeessa alusta lähtien. Asianmukainen rakennushistoriaselvitys on tehty sisäpihan rakennuksista. Kaupunginmuseo pitää mahdollisena edetä suunnittelussa osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti edellyttäen, että kulttuuriympäristön suojelutavoitteet tullaan ottamaan riittävällä tavalla huomioon.

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.7.2016

HEL 2015-014306 T 10 03 03

 

Geoteknisellä osastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan asemakaavan muutoksesta Kruunuhaan tontille 17/7.

Lisätiedot

Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi