Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/11

 

09.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ruoholahdenkanavan siltojen nimeäminen Länsisatamassa (b-asia)

HEL 2017-001185 T 10 03 07

Ksv 4984_6

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää nimetä Länsisataman (20.) kaupunginosassa Ruoholahden ja Jätkäsaaren osa-alueilla sijaitsevat nimettömät sillat liitteen 2 mukaisesti Jaalasilta–Skutbron, Selkämerensilta–Bottenhavsbron, Santasilta–Sandbron, Laivapojansilta–Skeppsgossebron ja Sinikaislansilta–Blåsävsbron.

Esittelijän perustelut

Ruoholahdenkanavan ylittävien siltojen nimeäminen on tullut vireille Jätkäsaari-seura ry:n aloitteesta. Aloitteen johdosta nimistötoimikunta esitti 1.4.2015 (29 §) kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolle valmisteltavaksi siltojen nimeämisen.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on valmistellut nimeämisesityksen nimistötoimikunnan esityksen mukaisesti.

Nimettäväksi esitetyt sillat sijaitsevat Länsisataman kaupunginosassa osin Ruoholahden ja osin Jätkäsaaren osa-alueilla. Nimettäväksi esitetyt sillat ovat jalankulku- ja pyöräilysiltoja, paitsi Selkämerenkatuun liittyvä silta, jolla on myös ajoneuvoliikennettä. Nimettäväksi esitettyjen siltojen alueella ovat voimassa asemakaava 9590 vuodelta 1991 ja asemakaava 9783 vuodelta 1992.

Nimistötoimikunnan valmistelemat nimiehdotukset perustuvat läheisiin kadunnimiin (Jaalaranta, Selkämerenkatu, Santakuja, Laivapojankatu ja Sinikaislankuja). Silloille on esitetty kadunnimien mukaisesti nimiä Jaalasilta–Skutbron, Selkämerensilta–Bottenhavsbron, Santasilta–Sandbron, Laivapojansilta–Skeppsgossebron ja Sinikaislansilta–Blåsävsbron.

Olemassa oleviin kadunnimiin perustuvien nimien ansiosta sillat ovat helposti paikannettavissa. Siltojen nimet auttavat alueella opastamista ja orientoitumista sekä parantavat pelastusturvallisuutta. Nimeämisen myötä siltojen kupeeseen tai rakenteeseen asetetut nimikilvet lisäisivät pelastusturvallisuutta sekä nimien tunnettuutta alueella.

Asiasta on tiedotettu asukkaita. Mielipiteitä ei ole esitetty. Siltojen nimeämisellä ei ole vaikutusta osoitekäyttöön eikä suurta merkitystä nimeämisen vaikutus-piirissä oleville tahoille.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta.

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 6 § kohdan 18 mukaan toimivalta nimen muuttamiseen on kaupunkisuunnittelulautakunnalla, ellei asia ole periaatteellisesti merkittävä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Marja Piimies

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Nimeämiskartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkisuunnittelulautakunta

Tiedoksi

Nimistötoimikunta/Johanna Lehtonen

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola (kuulutus)

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto/Timo Tolkki

Kiinteistöviraston tonttiosasto/Sami Haapanen

Rakennusvirasto/Raimo K. Saarinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566