Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/9

 

09.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee maksutonta paluukuljetusta Suomi 100-juhlavuoden Uutena Vuotena (b-asia)

HEL 2017-003882 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa Helsingin seudun joukkoliikenteen järjestämisestä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä liikenteen taksat. HSL harkitsee ja päättää myös lippujärjestelmässä toteutettavat poikkeusjärjestelyt. HSL:n lippujärjestelmään on vuosien varrella muodostunut yksi vakiintunut poikkeuspäivä. Kansainvälisenä autojen vapaapäivänä 22.9. myydään kerta- ja arvolippuja joukkoliikenteen satunnaiskäyttäjille normaalia edullisempaan hintaan.

Ajatus uuden vuoden aattona 31.12.2017 tariffijärjestelmässä toteutettavasta poikkeuksesta ei ole kannatettava. Asiasta tiedottaminen siten, että kaikki joukkoliikenteen osapuolet ovat muutoksesta tietoisia, on vaikeaa. Joukkoliikenteen vakiokäyttäjille poikkeusjärjestely ei toisi muuta lisäarvoa kuin mahdollisen matkan nopeutumisen rahastamiseen normaalisti kuluvan ajan lyhentymisenä.

HSL järjestää aina suurien yleisötapahtumien yhteydessä lisäliikennettä normaalin aikataulun mukaisen liikenteen lisäksi, jotta kaikki juhlijat pääsevät kaupungilta myös kotiin. Uuden vuoden aattona matkakorttia omistamattomia satunnaiskäyttäjiä tulisi kannustaa käyttämään HSL:n mobiililippusovellusta, jolla matkan maksaminen on joustavaa.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Helena Kantola ja 33 muuta valtuutettua ovat tehneet 29.3.2017 seuraavan aloitteen:

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi huipentuu Helsingissä vuoden lopussa järjestettävään Uuden vuoden juhlaan 31.12.2017. Tapahtuma tulee todennäköisesti olemaan yhtä mittava tapahtuma kuin 100-vuotisjuhlavuoden käynnistänyt Uuden vuoden juhla 31.12.2016. Silloin päätapahtuma keräsi Helsingissä Töölönlahdelle ja Kansalaistorille yli 50 000 ihmistä. Ihmisiä oli siis lähes kaksinkertainen määrä Senaatintorilla Uutena vuotena kokoontuvaan ihmismäärään verrattuna.

Uuden vuoden kaltaiset, massiivisia ihmismääriä keräävät ulkoilmatapahtumat ovat haasteellisia niin liikennejärjestelyille kuin maksukäytännöillekin. Kuljetuskalustoa voi olla niukasti väkimäärään nähden ja maksujen perimisestä voi syntyä lähtölaiturille turhia pullonkauloja ja myöhästymisiä. Mielipahaakaan tuskin voi välttää ja sehän ei ole Uuden vuoden juhlinnan tarkoitus.

Edellä kerrotusta johtuen esitämme, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet järjestää Uuden vuoden juhlaan 31.12.2017 osallistuville ihmisille ilmaisen julkisen paluukuljetuksen Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2017 mennessä. Lausunto on pyydetty myös HSL:ltä ja HKL:n johtokunnalta.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Allekirjoitettu Kantola Helena ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566