Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/5

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 23.12.2015

HEL 2015-007839 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitos -liikelaitokselta (HKL) lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1226-00/15. Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteessa Hämeentie 62 ja 64. Tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisien asuinrakennusten korottaminen kolmella kerroksella. Hämeentie 62:ssa sijaitsevan piharakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen.

Suunnittelualueen reunalla Hämeentiellä sijaitsee raitiotie.

HKLn kantana on, että suunniteltaessa asuinrakentamista lähelle raitiotietä, tulee kiinteistöjen suunnittelussa kiinnittää huomiota raitiovaunuliikenteestä aiheutuvaan meluun ja tärinään. Raitiotieliikenteen tarvitsemaa ratasähköistystä varten tulee huomioida ripustusten vaatima tila ja kiinnitysratkaisut kiinteistössä.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.12.2015

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 19.11.2015

 

Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteessa Hämeentie 62 ja 64. Tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisten asuinrakennusten korottaminen kolmella kerroksella. Hämeentie 62:ssa sijaitsevan piharakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. Rakennusten korottamista perustellaan alueen kaupunkikuvan eheyttämisellä ja parantamisella sekä Hämeentien ja Mäkelänkadun talojen yhtenäisemmällä mittakaavalla.

Hämeentie 62 tontilla sijaitsee vuonna 1936 rakennettu viisikerroksinen asuinkerrostalo. Rakennus on alun perin toiminut asuntolana. Tontille sijoittuu myös piharakennus vuodelta 1941. Rakennuksessa on asuntoja sekä kirkkosali. Hämeentie 64 tontilla sijaitsee vuonna 1986 rakennettu, pääosin viisikerroksinen asuinkerrostalo, jossa on myös liiketiloja. Talon on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalainen, rakennuttajana oli Helsingin kaupunkilähetys.

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1982 alue on merkitty Ys-alueeksi = sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Ys-korttelialueelle saa sijoittaa myös asuntoja. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, lisäksi alueen halki kulkee varaus metrolle.

Kaava perustuu viitesuunnitelmaan, jonka on laatinut Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen. Kaavoitustyö on tullut vireille tontinomistajien, As Oy Harjunportin ja As Oy Kinaporinpihan hakemuksesta (17.6.2015).

Kaupunginmuseo katsoo, että rakennusten korottaminen on sinänsä hyväksyttävissä. Museo kuitenkin huomauttaa, että yksityiskohtaisten määräysten antaminen asemakaavassa, tässä tapauksessa mm. jyrkän kattokulman määrittäminen (kattokulman tulee olla noin 70 astetta) viitesuunnitelman mukaan, saattaa muodostua myöhemmin ongelmalliseksi, jos asemakaava ei toteudu lähivuosina. Muilta osin kaupunginmuseolla ei ole asemakaavasta huomautettavaa.

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto Arkkitehtuuriosasto 1.12.2015

HEL 2015-007839 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 18.12.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä luonnosmateriaalista 1226-00/15. Muutosalue sijaitsee Alppiharjun kaupunginosassa Hämeentien ja Kinaporinkadun kulmassa, osoitteessa Hämeentie 62 ja 64.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisien asuinrakennusten korottaminen kolmella kerroksella sekä Hämeentie 62:ssa sijaitsevan piharakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen asumiseen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai luonnosmateriaalista.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi