Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/1

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 195

HEL 2017-003410 T 08 00 00

Hankenumero 0841_4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.04.2017 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Elina Moisio: Pyydän pöydälle seuraavaan kokoukseen

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi